2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 053-067
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Türkan AKSOY1, Hülya UÇAR2
1Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik eğitimi, sağlık davranışı, öğrenci hemşire

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde temel meslek derslerine kayıtlı 336 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacı tarafından bilgilendirildikten sonra kendi isteği ile araştırmaya katılmayı kabul eden ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeğini tam olarak dolduran 281 öğrenci araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmada veriler Tanıtıcı Özellikler Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçekten alınabilecek maksimum puan 208 iken, öğrencilerin ölçek puan ortalamalarının 136.12±19.16 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin kişilerarası ilişkiler alt ölçeği puan ortalaması 27.12±4.05 olarak en yüksek değere sahiptir. 16.87±4.88 alt ölçek puan ortalaması ile fiziksel aktivite en düşük, 19.80±3.73 alt ölçek puan ortalaması ile stres yönetimi en düşük ikinci değere sahiptir.

Sonuç: Araştırmamızda öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, sağlık merkezine ve ağız/ diş sağlığı merkezine gitme sıklıkları, spor yapma ve sosyal etkinliklere katılma durumları, beslenme alışkanlıkları, kendilerinin ve aile bireylerinin kronik hastalığa sahip olma durumuna göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Ancak, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II Ölçeği puan ortalamaları ile öğrencilerin ailelerinde bulunan kişi sayısı ve kullandığı sigara miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır.