2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 042-052
İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Görüşleri
Sultan AYAZ
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Okul sağlığı hemşireliği, öğretmen, görüş

Amaç: Bu araştırma, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul sağlığı hemşireliğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırmanın evrenini Ankara'da bulunan altı ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 302 öğretmen araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğretmenlerin çoğu (%92.7) okul sağlığı hemşiresine gereksinim olduğunu, %91.9'u okul sağlığı hemşiresinin öğrencilerin sağlık durumuna katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin %87.4'ü “okul sağlığı hemşiresi sağlık eğitimleri düzenler” görüşüne katıldıklarını; %40.7'si “Psikolojik danışmanlık yapar”, %22.8'i “okul çevresinin düzenlemesi görev alır” görüşlerine katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

Sonuç: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çoğunluğu okullarda okul sağlığı hemşiresine gereksinim olduğunu ifade etmiş; ancak öğretmenlerin bir kısmının okul sağlığı hemşiresinin kronik hastalıkların izlemi, psikolojik danışmanlık gibi görevlerinin farkında olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin okul sağlığı hizmetlerinin kapsamı ve okul sağlığı hemşiresinin görevleri konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.