2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 032-041
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Ağrı Yönetimi
Fatma YILMAZ, Selma ATAY
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Hemşirelik, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı yönetimi, öğrenci, hemşire

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin ağrı tanısını nasıl koydukları ve ağrıya ilişkin uyguladıkları hemşirelik girişimlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü III. ve IV. sınıfında olan toplam 87 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem yöntemine gidilmeyip III ve IV. sınıf öğrencilerinde ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 76 öğrenci ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında öğrenci tanıtım formu ve akut ağrısı olan örnek bir vaka verilmiştir. Örnek vakada öğrencilerden ağrıya ilişkin hemşirelik tanısı koymaları ve hemşirelik girişiminde bulunmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %56.8'i IV. sınıf öğrencisidir ve öğrencilerin %95.9'u bireysel olarak ağrı deneyimi yaşadığını belirtmiştir. %55.4'ü birinci derece yakınında ağrı deneyimi yaşadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %86.5'i bakım verdiği hasta/bireyde ağrı şikayetinin olduğunu, bunlarında %51.6'sı post-op dönemde olan hastalarda ağrı şikayeti deneyimlediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %48.0'i ağrıyı rahatsızlık veren bir durum olarak tanımlamışlardır. Verilen örnek vakada öğrencilerin %63.5'i bireyin ağrısını giderme de hemşirelik girişimi olarak sırasıyla; skalaya göre ağrı değerlendirmesi yapma, nonfarmakolojik yöntemler kullanma ve analjezik ilaç verme olarak belirtirken, %36.5'i ise ağrıyı değerlendirip, analjezik ilaç vermeyi yapacağı hemşirelik girişimi olarak belirtmiştir.

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre: öğrencilerin hastalarındaki ağrı şikayetini dikkate aldıkları, ağrılı hastada hemşirelik girişimi olarak sırasıyla ağrı değerlendirmesi, nonfarmakolojik yöntemler ve farmakolojik yöntemleri kullandıkları belirlenmiştir. Ancak nonfarmakolojik yöntem kullanmadan farmakolojik yöntemleri kullanmayı tercih eden öğrencilerin oranının da az olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemlerin önemine ilişkin farkındalıklarının artırılması önerilebilir.