2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-066
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, yaşam kalitesi, WHOQOL-OLD, hemşirelik, huzurevi

Amaç: Bu çalışma huzurevinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelemesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Ankara ili belediyesi sınırları içerisinde bulunan üç huzurevinde yapılmıştır. Araştırma örneklemini, 65 yaş ve üzeri, iletişim kurabilen, işitme sorunu ve demansı olmayan 186 yaşlı birey oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında yaşlıların tanıtıcı özellikleri ve huzurevi özelliklerini içeren bilgi formu ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Yaşlı Modülü (WHOQOL-OLD) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.5 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların yaşam kalitesi WHOQOL-OLD temel alanları puan ortalamaları değerleri “Duyusal Yetiler” 15.82±3.73; “Özerklik” 12.49±2.86; “Geçmiş, Bugün ve Geleceğe Ait Aktiviteler” 11.80 ± 3.3; “Sosyal Katılım” 12.35±3.22; “Ölüm Ve Ölmek” 11.63±3.49; “Yakınlık” 11.80 ± 3.2 ve Toplam Skor 76.11±16.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Sosyoekonomik düzeyin, boş zaman aktivitelerinin, huzurevi aktivitelerine katılma durumunun, aile, huzurevi sakinleri ve çalışanları ile ilişkilerin, sağlık personeline ulaşım durumunun WHOQOL-OLD alanları ile ilişkili olduğu saptanmıştır.