2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-056
Hemşirelerin Tıbbi Hatalara Eğilimlerinin Belirlenmesi
Yurdanur DEMİR DİKMEN1, Songül YORGUN2, Nesibe YEŞİLÇAM3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu, Bolu, Türkiye
2İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu, Türkiye
3Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tıbbi hata, tıbbi hata eğilimi, hemşire

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerini ve bunu etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik desende planlanan çalışmanın örneklemini, 2010 Mayıs- Ağustos ayları arasında bir devlet hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 161 hemşire oluşturdu. Veriler, Özata ve Altunkan (2010) tarafından geliştirilen, “Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği” ve hemşire tanıtım formu ile toplandı. Çalışmanın verileri, ortalama ve yüzdelik hesaplamalar ile Kruskal Wallis Testi ile Mann-Whitney U Testi kullanıldı.

Bulgular: Toplam ölçek puan ortalaması 230.68±10.78 “İlaç ve Transfüzyon Uygulamaları” alt boyutu toplam puanı 86.56±3.54, “Hastane Enfeksiyonları” alt boyutu toplam puanı 57.67± 2.79, “Hasta İzlemi ve Malzeme Güvenliği” alt boyutu toplam puanı 39.98± 3.91, “Düşmeler” alt boyutu toplam puanı 23.22±2.04, “İletişim” alt boyutu toplam puanı 23.00±2.17 olarak bulundu. Hemşirelerin çalıştığı kliniklere ve hemşire olarak çalışma sürelerine göre tıbbi hataya eğilim puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p<0.05), eğitim durumlarına göre anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışma sonucunda, hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeyinin düşük olduğu, mesleki çalışma deneyimi az olan ve cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin tıbbi hataya eğiliminin anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı.