2006, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-013
Devlete ve Özel Sektöre Bağlı Hastanelerde Çalışan Servis Sorumlu Hemşirelerinin İşe ve İnsana Yönelik Liderlik Yönelimlerinin İncelenmesi
Elvan ERKAN1, Doç.Dr. Süheyla ABAAN2
1Bayındır Hastanesi Eğitim ve Kalite Bölümü, Eğitim Sorumlusu
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekoukulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Anahtar Sözcükler: İşe yönelik liderlik, insana yönelik liderlik, yönetici hemşireler

Bu çalışmada Devlete ve Özel sektöre bağlı hastanelerde çalışan servis sorumlu hemşireleri (SSH) 'nin işe (İşYL) ve insana yönelik liderlik (İnYL) yönelimleri incelenmiştir. Ankara ili belediye sınırları içerisinde bulunan devlet (Sağlık Bakanlığına bağlı 10 hastane) ve özel sektör hastanelerinde (6 özel hastane) çalışan SSH içinden tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 156 SSH'si araştırma örneklemini oluşturmuş, ancak her iki gruptan birer hastane çalışmanın yapılmasına izin vermediğinden, çalışma 140 SSH ile tamamlanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; SSH'leri tanıtıcı bilgiler formu ve Luthans tarafından geliştirilen Liderlik Yönelim Anketi (Türkçe uyarlama: Cömert, 1999) kullanılmıştır. Veriler SPSS 10.0 paket programında değerlendirilmiştir.

Devlet hastanelerinde çalışan SSH'nin %67'sinin 31-40 yaş grubunda, %76,8'inin Sağlık Meslek Lisesi (SML) mezunu olduğu, özel hastanelerde çalışan SSH'nin ise %50‘sinin 21- 30 yaş grubunda ve %50,0'sinin SML mezunu olduğu saptanmıştır. Devlet hastanelerinde çalışan SSH'nin İşYL yönelim puan ortalaması 12,51 ±3,30, (alınabilecek üst değer: 20) İnYL yönelim puan ortalaması (alınabilecek üst değer: 15) ise 7,18 ±2,44, özel hastanede çalışan SSH'nin İşYL yönelim puan ortalaması 13,36 ±2,71, İnYL yönelim puan ortalaması ise 6,50 ±2,37 bulunmuştur. Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan SSH'nin liderlik yönelim puanlarının gruplar arasında bir fark yaratmadığı görülmüştür (p >0.05). Devlet hastanelerinde çalışan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu (SHMYO) mezunu SSH'nin İnYL yönelim puan ortalaması özel hastanelerde çalışan SHMYO mezunu SSH'ne göre yüksek ve ortalamalar arasındaki arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p <0,05) Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda iki grup hastanelerdeki yönetici hemşirelerin insana yönelik liderliğini geliştirmeye yönelik önerilerde bulunulmuştur.