2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-015
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Yönetici Hemşire ve Hemşirelerin Kurumsal İklimi Algılayışları
Hanife ŞEN TİRYAKİ1, Nefise BAHÇECİK2
1İstanbul Sağlık Müdürlüğü Personel Eğitim İşleri Birimi, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşire, yönetici hemşire, kurumsal iklim, üniversite hastanesi

Amaç: Çalışma, yönetici hemşire ve hemşirelerin kurumsal iklim algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: 107 yönetici hemşire ve 500 hemşire olmak üzere toplam 607 kişiye tanımlayıcı olarak yapılan çalışmada veriler, tanıtıcı özellikleri içeren bilgi formu ve kurumsal iklimi betimleme anketi (Organizational Climate Descriptive Questionnaire; OCDQ) ile toplanmıştır.

Bulgular: Değerlendirme sonucunda, yönetici hemşirelerin örgüt iklimi algılama puan ortalaması (2.32±0.24), hemşirelerin ise (2.29±0.23) olarak saptanmış ve kurumsal iklim algısı orta düzeyde değerlendirilmiştir. Hemşire grubunun engellenme (2.36±0.40) ve yüksekten bakma puanı (2.42±0.36) yönetici hemşirelere göre; yönetici hemşirelerin moral (2.39±0.46 ), yakından kontrol (2.61±0.47) ve anlayış gösterme (2.62±0.55) puanları ise hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin kurumsal iklim algıları ile yaş grubu, eğitim durumu, deneyim yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak, yönetici hemşirelerin ve hemşirelerin kurum içinde kendilerini mutlu ve güvende hissedecekleri bir kurumsal iklimin oluşturulması gerekmektedir.