2012, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 022-033
Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Edirne, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acil cerrahi, ameliyat öncesi bakım, anksiyete, günübirlik cerrahi, planlı cerrahi

Amaç: Ameliyat olmak hastalarda anksiyeteye neden olması bakımından önemli bir durumdur ve tanı, ameliyatın riski, hastanın önyargıları ve ameliyata hazırlık gibi durumlar ameliyat öncesi anksiyeteyi etkilemektedir. Bu çalışma ile de acil, planlı ve günübirlik cerrahi girişimlerde hastaların ameliyat öncesi ameliyata özgü kaygı durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırma Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil, Genel Cerrahi ve Üroloji servislerinde, Mart 2009-Haziran 2010'da, planlı, acil ve günübirlik cerrahi uygulanan 154 hastayla yapıldı. Veriler kişisel bilgi formu ve Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği'yle toplandı. Veriler sayı, yüzde, ortalama, varyans ve korelasyon analizleriyle değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %33,1'inin planlı, %33,8'inin acil ve %33,1'inin günübirlik cerrahi geçirmek amacıyla hastanede yattığı saptandı. Ameliyat öncesi anksiyetenin, planlı cerrahide 23.76±7.12, acil cerrahide 28.55±7.15, günübirlik cerrahide 28.03±8.20 olduğu ve planlı cerrahiye göre acil ve günübirlik cerrahide hastaların anksiyetelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Cinsiyet, eğitim, medeni durum, cerrahi deneyim ve kanser olasılığının ameliyata alınış şekline göre anksiyeteyi etkilediği bulundu.

Sonuç: Acil ve günübirlik cerrahi öncesi hastalar daha yüksek anksiyete yaşamaktadır, planlı cerrahide cerrahi deneyimin, acil ve günübirlik cerrahide ise kanser olasılığı anksiyeteyi etkilemektedir. Bireysel ve sağlıkla ilgili özellikler dikkate alınarak, özellikle acil ve günübirlik cerrahide ameliyat öncesi hazırlığa önem verilmesi ve gelecekte, ameliyata alınış şekline özgü anksiyete nedenlerinin ve çözüm önerilerinin araştırılması önerilmektedir.