2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-072
Yeni Mezun Hemşirelerin Hemşirelik Becerilerinde Yetkinlikleri ile İlgili Algıları
Yard. Doç. Dr. Azize KARAHAN1, Yard. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER2, Öğr. Gör. Aysel ABBASOĞLU1, Hem. Aysun CEYLAN3
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Yeterlik, yeni mezun hemşire, algı

Amaç: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma yeni mezun hemşirelerin hemşirelik uygulamaları için gerekli olan özgün yeterliklerini ve ayrıca eğitim gereksinimlerine yönelik algılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Bir üniversite hastanesinde yeni mezun olarak işe başlayan 124 hemşirenin verisi 1 Ocak 2008 ve 30 Aralık 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplamak için Klinik Uygulamalarda Kendi Kendini Değerlendirme Formu kullanılmıştır. İşe başladıktan 2 gün sonra hemşirelere klinik sorumlu hemşiresi tarafından bu form açıklanmıştır.

Bulgular: Hemşireler kendilerini yaşam bulguların alınması ve el yıkama ile ilgili ölçümlerde en yetkin ve elektronik araçların kullanımı ve mekanik ventilasyondan bir hastanın ayrılmasında en az yetkin olarak hissetmişlerdir.

Sonuç: Yeni eğitim almış olan hemşireler bir çok spesifik alanda kendilerinin yetersiz olarak hazırlandıklarını algılamışlardır. Bu hemşireler için profesyonel eğitimin sağlanılmasında hastaneler ve eğitim kurumları arasında iletişimin sürdürülmesi gereksinimini vurgulamaktadır.