2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-035
Akran Danışmanlığı: Yeni Hemşirelik Öğrencilerini Güçlendirmede İç Denetim Odağını Geliştirme Yolu
Doç. Dr. E. Süheyla ABAAN1, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Yard. Doç. Dr. Esra UĞUR2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik eğitimi, akran danışmalığı, denetim odağı

Amaç: Bu çalışmada, bir Türk üniversitesinde kendilerine son sınıf öğrencileri tarafından mentorluk uygulanan yeni hemşirelik öğrencilerinin denetim odağında oluşan değişiklikler araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ön test- son test şeklinde tasarlanmış 12 haftalık bu çalışmada, okula yeni başlamış 72 hemşirelik öğrencisinin verileri değerlendirildi. Bireysel denetim inancının değerlendirilmesinde Dağ (2002) tarafından Türk toplumu için geliştirilen ve düşük puanların iç denetim odağını gösterdiği Denetim Odağı Ölçeği (DOÖ) kullanıldı. Hemşirelikte Öğretim dersi kapsamında bir günlük mentorluk oryantasyon programını takiben 72 son sınıf öğrencisi raslantısal olarak mentor olarak atandı, uygulama sırasında mentorlar ve yeni hemşirelik öğrencileri dersin öğretim elemanları tarafından desteklendi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, median), Kruskal Wallis test ve Wilcoxon test kullanıldı.

Bulgular: Üç aylık dönemin sonunda test grubunun DOÖ puanlarında azalma görüldü (p<0.001). Sonuçlardaki en büyük değişim “Bireysel kontrol” ve en küçük değişim ise “Kadere inanmak” alt boyutunda gözlendi.

Sonuç: Bu çalışmada, uygulanan mentorluk programı ile okula yeni başlayan öğrencilerin iç denetim odağı üzerinde olumlu bir etki elde edildi. Akran danışmalığının hem yeni hem de son sınıf hemşirelik öğrencilerine birçok öğrenme deneyimi sağlayabileceği düşünüldü.