2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-058
Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Yard. Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu, Antakya/Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Öğrenci hemşire, sağlık davranışı, yaşam biçimi

Amaç: Araştırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Gerçek ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini, Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu 2010-2011 yılında 1, 2, 3 ve 4. sınıfta eğitim gören 220 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi ise araştırmaya katılmayı kabul eden 197 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans, yüzde, t Test, Mann- Whitney U, One-Way Anova ve Tukey HSD testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin genel olarak Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları puan ortalamaları 122.09 ± 16.93 olarak belirlenmiştir. Kız öğrencilerin beslenme ve sağlık sorumluluğu alt ölçek puanı erkek öğrencilerinkinden daha yüksek ve önemli (p<0.05) bulunmuştur. Erkek öğrencilerin ise egzersiz alt ölçeği puan ortalamaları kız öğrencilerden daha yüksek ve önemli bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Sonuç olarak, bu araştırmada öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler dikkate alınarak eğitim programlarının oluşturulması ve bu programların tüm eğitim yıllarına yayılacak şekilde müfredatın bir parçası haline getirilmesi önerilmektedir.