2011, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 027-035
Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2, Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Yard. Doç. Dr. Hatice ULUSOY3, Yard. Doç. Dr. Emine GEÇKİL2
1Başkent Üniversitesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Adıyaman , Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi , Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Cinsel taciz, hemşirelik, başetme, hastane ortamı, duygusal tepki

Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelerin hastalar tarafından cinsel tacize uğrama sıklığını ve hemşirelerin cinsel taciz karşısında verdikleri tepkileri belirlemektir.

Gerçek veYöntem: Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışma, Sivas ve Adıyaman illerinde bulunan 3 hastanede çalışan 184 hemşirenin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler iki bölümden ve 13 sorudan oluşan soru formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi , bilgisayarda Statistical Package for Social Science (SPSS 11.5) programı kullanılarak yüzdelik ve ki-kare testi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğu (% 71.7) hastaları tarafından cinsel tacize uğradıklarını belirtmişlerdir. Tacize uğrayan hemşirelerin % 61.4’ü rahatsız edici şekilde gözünü dikerek bakma, % 34.8’’inin mahrem / özel yaşamla ilgili sorular sorulması şeklinde tacize maruz kaldıkları belirlenmiştir. Tacize maruz kalan hemşirelerin, % 29.3’ ü meslektaş ve yöneticilerden yardım istediklerini, % 17.9’u hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin, hastalar tarafından cinsel tacize maruz kalmamak için, hastayla iletişimi kendini sınırlandırmaya yönelik (kendine dönük ) öneriler getirmeleri dikkat çekmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin büyük çoğunluğunun cinsel tacizle karşılaştığı ve çoğunluğunun baş etme yöntemlerinin soruna yönelik olmadığı ve pasif tepki gösterdikleri belirlenmiştir