2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-060
Lise Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Durumu ve İlişkili Faktörler
Ar. Gör. Dr. Deniz KOÇOĞLU, Öğr. Gör. Selda ARSLAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Uyku sorunları, risk faktörleri, öğrenciler

Amaç: Bu çalışmada lise öğrencileri arasında gündüz uykululuk durumunun yaygınlığını ve risk faktörlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma 1962 lise öğrencisiyle yapılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış sosyodemografik-ekonomik özellikler, uyku alışkanlıkları, uyku sorunları ve gündüz uykululuk durumunu değerlendiren anket formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde ve lojistik regresyon analizi (backward metodu) yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerde gündüz uykululuk prevalansı % 28.7 olarak bulunmuştur. Lojistik regresyon analizine göre gündüz uykululuk durumu için risk faktörleri 17 yaş ve üzerinde olma, cinsiyetin kız olması, ekonomik durumunu kötü algılama, gelecek belirsizliği hissetme, sigara içme, alkol kullanma, internet - oyun amaçlı bilgisayar kullanımının günlük 2 saat ve üzeri olması, geç yatma (22.00'dan sonra), erken uyanma (8.00'dan önce), uykuya dalmada sorun yaşama, gece uykuda konuşma, diş gıcırdatma ve uyumadan önce huzursuzluk hissidir.

Sonuç: Lise öğrencilerinde gündüz uykululuk durumunun yaygın bir sağlık sorunu olduğu; gündüz uykululuk durumu için bireysel özellikler, alışkanlıklar ve uyku kalitesini etkileyen sorunların yanı sıra ekonomik durumla ilişkili algıların da önemli bir risk faktörü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.