2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-027
Türkiye'de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Doç. Dr. Erdem KARABULUT2, Doç. Dr. Süheyla ABAAN1, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Liderlik, Liderlik Uygulamaları Envanteri, Hemşireler, Geçerlilik, Güvenirlik

Amaç: Bu metodolojik çalışmanın amacı, Türkiye'de hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanteri'nin geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 97 servis sorumlu hemşiresi (SSH) ve 98 servis hemşiresi oluşturmuştur. Veriler, Liderlik Uygulamaları Envanteri- Öz Değerlendirme ve Gözlemci Değerlendirmesi (Leadership Practices Inventory -LPI) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Cronbach Alpha kat sayısı kullanılmıştır. ve toplam üç model sınanmıştır. Modellerin uyum değerlendirilmesinde Ki Kare uyum testi (X2), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Ayarlanabilen İyilik Uyum İndeksi (AGFI), Yaklaşık Hata Karaler Ortalamasının Karekökü (RMSEA), Standartize Edilmiş Hataların Ortalama Karelerinin Karekökü (S-RMR), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ve Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) kullanılmıştır.

Sonuç: Geliştirilen modellerden üçüncü modelin Ki-kare değerinin (x2= 826.88, p= 0.25) anlamlı olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA= 0.00, NNFI= 0.94, CFI= 1.00, I GFI= 0.89 ve SRMR= 0.052 olarak bulunmuştur. Uyum indeksi değerleri modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir. İç tutarlılık incelemesi sonucunda Liderlik Ugulamaları Envanteri'nin Cronbach Alpha kat sayısı lider formu için 0,92, gözlemci için 0.97 bulunmuştur.

Öneriler: Bu değerler gözönüne alındığında Liderlik Uygulamaları Envanteri'nin Türkçe formunun, hemşirelerin liderlik uygulamalarını ölçebilecek, yeterli geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu bulunmuştur.