2011, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-013
Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi
Hemşire Fatma EFE1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Dispne, yorgunluk, yaşam kalitesi, kalp yetersizliği, hasta eğitimi

Çalışma, kalp yetersizliği olan hastalarda dispne, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine hemşire tarafından verilen eğitimin etkisini belirlemek amacıyla 24 deney, 25 kontrol olmak üzere toplam 49 hastada randomize kontrollü deneysel olarak yapıldı. Veriler Hasta Bilgi Formu, Bazal Dispne İndeksi, Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Ölçeği ve EORTC QLQ C-30 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplandı. İlk değerlendirme sonrası deney grubundaki hastalar eğitildi, hastalara solunum egzersizleri yaptırıldı ve yorgunluk yönetimi öğretildi. Kontrol grubuna çalışma süresince hiçbir müdahalede bulunulmadı. Üç ay sonra ev ziyareti yapılarak hastaların dispne, yorgunluk ve yaşam kaliteleri tekrar incelendi. Deney grubunda sağlık durumunu algılamada (p<0.01), dispnede (fonksiyonel bozukluk (p<0.001), işin büyüklüğü (p<0.001), eforun büyüklüğü (p<0.001)), yorgunluk düzeyinde (p<0.001), enerji düzeyinde (p<0.001), yaşam kalitesi ve tüm alt boyutlarında; semptom (p<0.001), fonksiyon (p<0.001), genel iyilik (p<0.001)) anlamlı düzeyde iyileşme saptandı. Kontrol grubunda ise yaşam kalitesi ölçeğinin nefes darlığı alt boyutu hariç alt grupların tümünde düşüş görüldü. Çalışmada kalp yetersizliği olan hastalara, hemşire tarafından verilen eğitimin dispne, yorgunluk ve yaşam kalitesinde iyileşme sağladığı sonucuna ulaşıldı. Bu sonuçlar doğrultusunda kalp yetersizliği olan hastaların bakım ve yönetiminde hemşire tarafından eğitim verilmesi önerildi.