2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-073
Başkent Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi
Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Hemş. Elif BUDAK2, Hemş. Özge KAYA2, Hemş. Şule ÖZ2, Hemş. Süheyla ŞAHİN2, Hemş. Nihal TARAN2, Hemş. Esra TÜRKER2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri Bölümü
2Başkent Üniversitesi Hastanesi
Anahtar Sözcükler: İnançlar, ruhsal hastalık, hemşirelik öğrencileri, stigma

Amaç: Bir üniversitede eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmaya bir üniversitede eğitim gören 174 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Sosyo-demografik özellikleri içeren birinci bölüm 13 sorudan oluşmakta olup araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak geliştirilmiştir. İkinci bölümde ise 21 sorudan oluşan Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin 164 (%94.3)'ü 20-25 yaş arasında ve 166 (%95.4)'sı kadındır. Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlar ölçeğinin toplam puanından 45.597±16.196, tehlikelilik alt ölçeğinden 19.695±6.439, çaresizlik ve kişiler arası ilişkilerde bozulma alt ölçeğinde 24.454±10.058 ve utanma alt ölçeğinden 1.448±1.945 puan aldıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Ruhsal hastalıklara karşı inanç ölçeği sonucuna göre öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.