2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-067
Hemşirelik Etik İkilem Testi'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hemşirelerin Etik Karar Verebilme Düzeyi
Yard. Doç. Dr. Birgül CERİT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilimdalı, Bolu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik etiği, etik karar verebilme, hemşirelik etik ikilem testi, geçerlik, güvenirlik

Amaç: Bu çalışma Hemşirelik Etik İkilem Testi'ni Türkçe'ye uyarlamak ve hemşirelerin etik karar verebilme düzeyini belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Bu çalışmanın verileri 50 hemşireden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Crisham tarafından geliştirilen Hemşirelik Etik İkilem Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyonu ve tanımlayıcı istatistik teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular: İlkesel Düşünme düzeyi için güvenirlik katsayısı Cronbach α: .59 ve Pratik Düşünme için Cronbach α: .50 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin İlkesel Düşünme puan ortalaması (52.72 ± 6.57) ortalamanın üzerinde, Pratik Düşünme puan ortalaması (17.54 ± 4.13) ise ortalama puana yakın saptanmıştır. Araştırma kapsamında yer alan hemşirelerin çoğunluğunun (%74) benzer ikilemlere aşina olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada güvenilirliği düşük bulunmasına karşın, Hemşirelik Etik İkilem Testi, psikometrik özellikleri daha ileri çalışmalarla değerlendirildikten sonra ülkemizde hemşirelerin etik karar verebilme düzeyini belirlemek için kullanılabilecek bir araç olarak önerilebilir.