2010, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 024-032
İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları ve Uyku Sorunlarının Bazı Okul Fonksiyonlarına Etkisi
Ar. Gör. Deniz KOÇOĞLU, Ar. Gör. Dr. Makbule TOKUR KESGİN, Ar. Gör. Hülya KULAKÇI
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Öğrenciler, uyku bozuklukları, risk faktörleri, okul hemşiresi

Amaç: Bu çalışma, ilköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilerin uyku alışkanlıkları ve uyku sorunlarının okul fonksiyonları üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel türdeki bu çalışma Ankara ile Çankaya ilçesinde yer alan bir ilköğretim okulunun 2. kademesinde öğrenim gören 203 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan anket formu kullanılmıştır. Veriler sınıf ortamında öğrencilerin öz bildirimine dayalı olarak 14–16 Nisan 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzde değerleri ve lojistik regresyon (backward metodu) analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada her bir okul fonksiyonu için farklı olmak üzere uyuma saatinin 22.00'dan sonra ve uyanma saatinin 08.00'dan önce olması, uyuma saatine kendi karar vermeme, uyuma saatinden memnun olmama, sabah uyanmada destek alma, uykuya dalma sorunu yaşama, gündüz uykululuk hissetme, uyunulan odada televizyon ve başka gürültü kaynaklarının olması yanı sıra cinsiyet, kursa devam etme gibi demografik değişkenler okul fonksiyonlarını olumsuz etkileyen risk faktörleri olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma sonunda öğrencilerin uyku alışkanlıklarının ve uyunulan çevrenin olumsuz özelliklere sahip olduğu, öğrencilerin uyku sorunları yaşadıkları ve bu durumların okul fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisi olduğu saptanmıştır.