2006, Cilt 13, Sayı 2
171 makale bulundu.
  • Sait Yazıcı Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin İlaç Tüketimi İle İlgili Bazı Uygulamalarının Belirlenmesi
         Yrd.Doç.Dr. Naile BİLGİLİ1, Arş.Gör. Gülnaz KARATAY2
  • Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Koruma
         Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESCİ2
  • Sekonder Koruma Eğitim Programının Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Düzeyine Etkisi
         Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESLİ2
  • Servis Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Güç Tipi Algılamaları ve Tercihleri
         Arş.Gör. Gülbahar KORKMAZ1, Doç.Dr. Süheyla ABAAN2
  • Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi
         Dr. Ayten Şentürk ERENEL1 ,Doç.Dr. Kafiye EROĞLU2
  • Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları
         Yrd.Doç.Dr. Samiye METE1, Emine GERÇEK2
  • Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı
         Yrd.Doç. Dr. Ayfer TEZEL1, Doç. Dr. Sebahat GÖZÜM2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması
         Öğr.Gör.Dr. Başak DEMİRTAŞ
  • Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları
         Öğr.Gör.Dr. Emine GECKİL1, Doç.Dr. Suzan YILDIZ2
  • Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı
         Arş.Gör. Arzu ALTUNAY, Prof.Dr. Fatma ÖZ
  • Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı
         Dr. Dilek ÇİLİNGİR1, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
  • Rehabilitasyon ve Hemşirelik
         Prof. Dr. Nuran AKDEMİR1, Arş.Gör.Yeliz AKKUŞ2
  • Multipl Skleroz ve Hasta Eğitimi
         Arş. Gör. Yeliz AKKUŞ, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU
  • Postmenopozal Dönem Kadınların Kemik Mineral Yoğunluklarını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
         Sena KAPLAN1, Füsun TERZİOĞLU2
  • Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi
         Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Süheyla ABAAN
  • Malnutrisyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı
         Yard.Doç.Dr. Ümran DAL
  • Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
         Duygu HİÇDURMAZ1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
  • Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri
         Ög.Gör.Dr. Sergül DUYGULU, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
  • Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi
         Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Öğr.Gör.Dr. Gülten KOÇ2
  • Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri
         Arş.Gör. Zehra ESKİMEZ1, Yrd.Doç.Dr. Gürsel ÖZTUNÇ1, Prof. Dr. Nazan ALPARSLAN1
  • Boşanmış Aile Çocuklarına Hemşirelik Yaklaşımı
         Öğr.Gör.Dr. Berna ARİFOĞLU1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
  • Mastektomi Uygulanan Hastalar için Geliştirilen Evde Bakım Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
         Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKKAŞ GÜRSOY1, Prof.Dr. Fethiye ERDİL2, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
  • Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri
         Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, Yrd.Doç.Dr. Ümran DAL2, Yrd.Doç.Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN1, Prof.Dr. Gülşen VURAL1
  • Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşleri
         Seyhan DEMİR KARABULUT1, Prof.Dr. M. Filiz ULUSOY2
  • Adıyaman İl Merkezindeki Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
         Yrd.Doç.Dr. Emine GEÇKİL, Öğr.Gör. Özlem DÜNDAR, Öğr.Gör. Türkan ŞAHİN
  • Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
         Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN1, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU2
  • Artritli Bireylerde Yorgunluğun Değerlendirilmesi
         Yrd.Doç.Dr. Ayla ÜNSAL
  • Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
         Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
  • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri
         Öğr.Gör. Selma ATAY1, Ebru EKİM2, Sezen GÖKKAYA2, Emine SAĞIM2
  • Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı
         Hemş. Huri Seval GÖNDEREN1, Sevgisun KAPUCU2
  • Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
         Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
  • Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri
         Uz. Hem.Feray DİNÇER1, Doç. Dr. Gürsel ÖZTUNÇ2
  • Yatağa Bağımlı İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler
         Yard. Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU1, Yard. Doç. Dr. Sevinç KUTLU TÜRKAN2, Prof. Dr. Hatice FESCİ2
  • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
         Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
  • Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı
         Yard. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN1, Yard. Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM2
  • Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri
         Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
  • İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü
         Hemş. Melike TUNA1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
  • Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
         Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ
  • İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama
         Yrd. Doç. Dr.Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT1, Arş. Gör. Dr. Esra AKIN KORHAN2
  • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
         Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
  • Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Ortam Özelliklerine İlişkin Görüşleri
         Bil. Uzm. Hemş. Güzin Yasemin TUNÇAY, Doç. Dr. Hülya UÇAR
  • Hemşirelik Etik İkilem Testi'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hemşirelerin Etik Karar Verebilme Düzeyi
         Yard. Doç. Dr. Birgül CERİT
  • Başkent Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi
         Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Hemş. Elif BUDAK2, Hemş. Özge KAYA2, Hemş. Şule ÖZ2, Hemş. Süheyla ŞAHİN2, Hemş. Nihal TARAN2, Hemş. Esra TÜRKER2
  • Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu
         Doç. Dr. Leyla DİNÇ
  • Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
         Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY1, Yard. Doç. Dr. Harun SÖNMEZ2
  • Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı
         Ar. Gör. Dr. Ebru EREK KAZAN
  • Selimiye'den Geleceğe Notlar
         Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU
  • Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
         Ar. Gör. Bahanur MALAK1, Prof. Dr. Besti ÜSTÜN2
  • Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
         Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2, Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Yard. Doç. Dr. Hatice ULUSOY3, Yard. Doç. Dr. Emine GEÇKİL2
  • Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları
         Aynur Özkum İZVEREN, Yard. Doç. Dr. Ümran DAL
  • Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik
         Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ
  • Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi
         Öğr.Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ
  • Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri
         Öğr. Gör. Dr. İmatullah AKYAR
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışmaları Çözme Yaklaşımları
         Prof. Dr. Fatma ÖZ, Öğr. Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ
  • Simülasyon Yöntemine İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
         Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR
  • Akran Danışmanlığı: Yeni Hemşirelik Öğrencilerini Güçlendirmede İç Denetim Odağını Geliştirme Yolu
         Doç. Dr. E. Süheyla ABAAN1, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Yard. Doç. Dr. Esra UĞUR2
  • Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
         Güler Duru AŞİRET, Leyla ÖZDEMİR
  • Hemşireliğin Görünürlüğünü Artırmak İçin Standardize ve Kodlu Bir Sınıflama Sisteminin Kullanılması: Klinik Bakım Sınıflama Sistemi
         Gülbahar KORKMAZ ASLAN1, Oya Nuran EMİROĞLU2
  • Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
         Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
  • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği: Öğrenci Uygulama Örneği
         Saliha HALLAÇ, Ayşe MEYDANLIOĞLU, Dudu KARAKAYA, Gülşah GÖRAL ACAR
  • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
         Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
  • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi
         Sebahat ATEŞ1, Nermin OLGUN2
  • Hemşirelik Öğretiminde Bir Strateji: Kavram Haritasının Kullanımı
         Satı DİL1, Fatma ÖZ2
  • Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
         Sevgisun KAPUCU1, Gülten ÖZDEN2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
         Türkan AKSOY1, Hülya UÇAR2
  • Hemşirelikte Puslu Mantığın Kullanımı
         Fatma ÖZ, Bahanur MALAK
  • Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik
         Kafiye EROĞLU1, Gülten KOÇ2
  • Yoğun Bakım Ünitelerinde Skorlama Sistemlerinin Kullanımı
         Leyla ÖZDEMİR
  • Üriner İnkontinansı Olan Geriatrik Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı
         Münevver ÖZCAN1, Sevgisun KAPUCU2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri
         Şenay SARMASOĞLU1, Selma GÖRGÜLÜ2
  • Grup Psikoeğitiminin Yaşlıların Hemşirelik Bakımında Kullanılması
         Hatice TAMBAĞ1, Fatma ÖZ2
  • Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Ülseri Gelişiminin Önlenmesi
         Şenay GÜL
  • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
         Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Konusundaki Görüş ve Deneyimleri
         Özlem KARABULUTLU
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma
         Arzu YÜKSEL
  • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı
         Nur İZGÜ
  • Kemoterapi Alan Hastalarda Görülen Oral Mukozitin Önlemesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Kanıta Dayalı Uygulamalar
         Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları
         Özlem AKALPLER1, Kafiye EROĞLU2
  • Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Tedavilerine Uyumlarının Değerlendirilmesi
         Aynur BAYKAL1, Sevgisun KAPUCU2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları
         Selda ARSLAN, Burcu CEYLAN, Deniz KOÇOĞLU
  • Mekanik Ventilasyondaki Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Pozisyonun Önemi
         Müjgan ONARICI1, Mevlüde KARADAĞ2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları
         Canan BİRİMOĞLU, Sultan AYAZ
  • Kanser Hastalarında İnterlökin-2 Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
         Sevgisun KAPUCU
  • Alzheimer Hastalarının Bilişsel ve Davranışsal Sorunları Üzerine Etkili Bir Yöntem: Anımsama Terapisi
         Güler Duru AŞİRET1, Sevgisun KAPUCU2
  • Şanlıurfa'da Kadınların Menopozla İlgili Yaşadıkları Sorunların, Baş Etme Yollarının ve Bakış Açılarının Belirlenmesi
         Ülkü ÖZER1, Fatma GÖZÜKARA2
  • Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi
         Birgül CERİT
  • Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Yazıların Özelliklerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
         Duygu HİÇDURMAZ, Çiğdem CANBOLAT SEYMAN, Seher BAŞARAN, Nilay ERCAN ŞAHİN, Sevilay ŞENOL ÇELİK
  • Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Akran Koçluğu
         Ayla YAVA1, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK2
  • Peristomal Cilt Komplikasyonları: Tanılama, Önleme, Tedavi
         Ayişe KARADAĞ
  • Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları
         Şükrü EKENLER1, Deniz KOÇOĞLU2
  • Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı
         Dilek ÇİLİNGİR1, Ceyda UZUN ŞAHİN2
  • İz Bırakan Bir Lider, Eren Kum
         Şenay TAKMAK1, Nevin KUZU KURBAN2
  • Tip II Diyabetli Hastaya Klinikte Bütüncül Yaklaşımla Sunulan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
         G. Deniz BULUCU-BÖYÜKSOY1, Gökçe DEMİR1, Hacer DURMUŞ2, Nursu DAZIROĞLU2
  • Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri
         Funda ÇETİNKAYA1, Neziha KARABULUT2
  • Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Ağrıya İlişkin Uygulamaları
         Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Gülnaz KARATAY, Ömer BOZOĞLU, Mehmet AKAY, Ersin KUNDURACI, Hasan AYBEK
  • Eski Değil Eskimeyen Hastalık: Tüberküloz
         Nurten KALENDER1, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK2
  • Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Mukozit Yönetimine Yönelik Kullanılan Oral Ajanların Retrospektif Olarak İncelenmesi
         Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
  • Larenjektomiden Sonra Hasta İletişimi: Görsel İletişim Rehberi Kullanılan Pilot Çalışma
         Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayla GÜRSOY
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları
         Sultan AYAZ ALKAYA, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
  • Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi
         Zümrüt YILAR ERKEK1, Türkan PASİNLİOĞLU2
  • Watson İnsan Bakım Teorisi’nin Perspektifinden: Demans Hastalığı Olan Bireye Bakımverenlerin Bakımı
         Seher GÖNEN ŞENTÜRK1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ2, Jean WATSON3
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi
         Emine ÖZER KÜÇÜK1, Seval ÇAKMAK1, Sevgisun KAPUCU2, Meltem KOÇ3, Rabia KAHVECİ1
  • Çocuk İhmali ve İstismarının Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Yansıması: Bir Literatür İncelemesi
         Elif BAKIR, Sevgisun KAPUCU
  • Kronik Böbrek Yetersizliğinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
         Hilal UYSAL1, Ceren KARATAŞ2
  • Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
         Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
  • Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Mesleki Prestijle Açıklanması
         Neslihan DERİN1, Neslihan ŞİMŞEK ILKIM2, Hilal YAYAN3
  • Bir Hemşire Lider: Ayşe Rüçhan Tüzün
         Özlem FİDAN, Nevin KUZU KURBAN, Nazike DURUK
  • Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
         Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU
  • Hemşirelik Eğitiminde Dönüşüm: Kanıta Dayalı Eğitim
         Ayla KEÇECİ, Ayşe DEMİRAY
  • Larenjektomiden Sonra Hasta İletişimi: Görsel İletişim Rehberi Kullanılan Pilot Çalışma
         Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayla GÜRSOY
  • Eğiticilerin Başarılı Mesleklerarası Eğitim Programlarına İlişkin Deneyimleri: Karolinska Enstitüsü Örneği
         Şenay SARMASOĞLU1, Melih ELÇİN2, İtalo MASİELLO3
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
         Hülya FIRAT KILIÇ
  • Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme
         Zeliha ÖZDEMİR
  • İnkontinansa Bağlı Dermatit: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi
         Pınar AVŞAR1, Ayişe KARADAĞ2
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması
         Zeliha KAYA ERTEN1, Ümit SEVİĞ2
  • Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi
         Oya Nuran EMİROĞLU1, Nilgün KURU2, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR3
  • Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler
         Gülten KOÇ1, Ayten ŞENTÜRK-ERENEL2 Kafiye EROĞLU3
  • Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
         Tuğba DÜNDAR1, Sevgi ÖZSOY2
  • Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik
         Azize KARAHAN1, Sultan KAV2
  • D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
         Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU
  • Yaşanmış Bakım Hikâyelerinde İz Bırakan Eylemler: Analitik ve Yansıtıcı Bir Yaklaşım
         Fadime Gamze TEKİN1, Emine KOL2, İlkay BOZ3
  • Hemşirelerin Profesyonellik Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri
         Recep Can1, Kemal Macit Hisar2
  • Yoga Uygulamalarında Kanıtlar
         Özlem Ovayolu1, Nimet Ovayolu2
  • Diz Osteoartritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
         Afra Çalık1, Sevgisun Kapucu2
  • Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
         Çiğdem Canbolat Seyman1, Sevilay Şenol Çelik2
  • Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu
         Meryem Yılmaz1, Pınar Yılmaz2
  • Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
         Sultan SARIYAR1, Hülya FIRAT KILIÇ2
  • Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
         Burcu DULUKLU1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
  • Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
         Neriman GÜZEL1, Nurhan BAYRAKTAR2
  • Kronik Hastalığı Olan Kadınların Üreme Sağlığı Davranışlarının İncelenmesi
         Mesude DUMAN1, Sermin TİMUR TAŞHAN2, Emine KAPLAN SERİN3
  • Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri
         Sümeyra Esra PINARBAŞI1, Filiz HİSAR2
  • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kullanımı: Sistematik Derleme
         Cemile KÜTMEÇ YILMAZ1, Sevgisun KAPUCU2
  • Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldıkları Fiziksel Zorlanmaların Analizi
         Ebru ARSLAN ÖZDEMİR1, Özlem ÖRSAL2
  • Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
         Nuray CANER1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2
  • Menstrüel Kanın Toplanmasında Alternatif Bir Yöntem: Menstrüel Kap
         Filiz DEĞİRMENCİ1, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ2
  • Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonlu Yenidoğanlarda Hemşirelik Bakımı
         Arife GÖKBAŞ1, Dilek DİLLİ2, Ayşe KARAMAN3, İbrahim KARAMAN4
  • Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
         Şenay KARADAĞ ARLI1, Ayşe Berivan BAKAN2
  • Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Algıları
         Serpil İNCE1, Serap BİNGÖL2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller
         Merve ÇAĞLAR1, Beyza SARAY2, Didem ŞENGÜL3
  • İnmeli Hastaya Yönelik Çevre Güvenliği Öğretiminde İki Farklı Simülasyon Uygulamasının Öğrenci Stres, Özgüven ve Memnuniyetine Etkisi
         Elif ATEŞ1, Vesile ÜNVER2, Bahire ULUS3
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
         Arzu YÜKSEL1, Saadet ERZİNCANLI2
  • Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
         Sibel PEKSOY1, Sevil ŞAHİN2, İlknur DEMİRHAN3, Sena KAPLAN4
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
         Handan EREN1,Ayşe TOPUZ2, Ayşe Sonay TÜRKMEN3
  • Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
         Seher ÜNVER1, Mesude YILMAZ2
  • Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
         Gürkan ÖZDEN1, Seher ÇEVİK AKTURA2, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ3
  • COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi
         Duygu HİÇDURMAZ1, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN2
  • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
         İmatullah AKYAR
  • COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı
         Zehra GÖK METİN
  • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
         Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
  • Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
         Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Aysel ABBASOĞLU3, Azize KARAHAN4, Çiğdem SALTAN5
  • Yaşlılarda Farmakolojik Olmayan Uygulamalar ve Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin Değerlendirilmesi
         Kamuran ÖZDİL1, Gamze MUZ2, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK3
  • Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
         Nurcan ÇALIŞKAN1, Nevin DOĞAN2, Banu CİHAN ERDOĞAN3, Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK4, Atike Nilay KUBLASHVILI5, Gülcan EYÜBOĞLU6, Evrim EYİKARA7
  • Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastanede Kullanılan Hemşirelik Bakım Planını İyileştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri: Karma Modelde Bir Çalışma
         İlkay YURTSEVER1, Şerife KARAGÖZOĞLU2
  • Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
         Serpil SU1, Şule ECEVİT ALPAR2
  • Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algıları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
         Fatma KILAVUZ1, Arzu KARABAĞ AYDIN2
  • Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
         Kadriye SAYIN KASAR1, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI3, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ4, Güler DURU AŞİRET5
  • Yaşlı Bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelinin Kullanılması
         Ayşegül ILGAZ
  • Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
         Nükhet BAYER1, Zehra GÖLBAŞI2
  • Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
         Samiye METE1, Buse GÜLER2, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ3
  • Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
         Nagihan AKAY1, Sema KUĞUOĞLU2, Behice EKİCİ3
  • Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
         Emine SALDIROĞLU1, Gülengün TÜRK2
  • Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
         Gülşah KÖSE1, Hatice AYHAN2, Sevinç TAŞTAN3, Emine İYİGÜN4, Ayşe Nur ÖZÇAKIR5
  • Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
         Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Aysel ABBASOĞLU3, Azize KARAHAN4, Çiğdem SALTAN5
  • Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
         Eda KILINÇ1, Gülbahar KORKMAZ ASLAN2
  • Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Klinik Öğretiminde 360° Değerlendirme: Kapsam Odaklı İnceleme
         Çiğdem BAYZAT1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
  • Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
         Ayşegül ILGAZ
  • Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
         Abdullah BULUT1, Kıvan ÇEVİK2
  • Yoğun Bakım Hastalarında Müzik Uygulamasının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri: Sistematik Derleme
         Yasemin SAZAK1, Keriman AYTEKİN KANADLI2, Nermin OLGUN3
  • Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
         Behire SANÇAR1, Serkan TAŞ2, Demet AKTAŞ3
  • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
         Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
  • Kültürel Marjinallik Teorisi ve Hemşirelikte Kullanımı
         Emel GÜVEN
  •