2016, Cilt 3, Sayı 2
247 makale bulundu.
 • Sait Yazıcı Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin İlaç Tüketimi İle İlgili Bazı Uygulamalarının Belirlenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Naile BİLGİLİ1, Arş.Gör. Gülnaz KARATAY2
 • Epizyotomi Bakımında Kullanılan İki Farklı Yöntemin Yara İyileşme Sürecine Etkisi
       Uzm.Hemş. Zekiye TOKER1, Doç.Dr. Kafiye EROĞLU2
 • Akut Miyokard İnfarktüsünde Sekonder Koruma
       Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESCİ2
 • Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
       Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ1, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN2
 • Sekonder Koruma Eğitim Programının Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Düzeyine Etkisi
       Yrd.Doç.Dr. Zöhre IRMAK1, Doç.Dr. Hatice FESLİ2
 • Servis Sorumlu Hemşirelerinin Liderlik Güç Tipi Algılamaları ve Tercihleri
       Arş.Gör. Gülbahar KORKMAZ1, Doç.Dr. Süheyla ABAAN2
 • Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi
       Dr. Ayten Şentürk ERENEL1 ,Doç.Dr. Kafiye EROĞLU2
 • Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları
       Yrd.Doç.Dr. Samiye METE1, Emine GERÇEK2
 • Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı
       Yrd.Doç. Dr. Ayfer TEZEL1, Doç. Dr. Sebahat GÖZÜM2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Vulva Sağlığına İlişkin Bilgilerinin Saptanması
       Öğr.Gör.Dr. Başak DEMİRTAŞ
 • Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları
       Öğr.Gör.Dr. Emine GECKİL1, Doç.Dr. Suzan YILDIZ2
 • Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı
       Arş.Gör. Arzu ALTUNAY, Prof.Dr. Fatma ÖZ
 • Günübirlik Cerrahi Süreci ve Hemşirelik Bakımı
       Dr. Dilek ÇİLİNGİR1, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
 • Rehabilitasyon ve Hemşirelik
       Prof. Dr. Nuran AKDEMİR1, Arş.Gör.Yeliz AKKUŞ2
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
       Türkan TURAN1, Zümrüt BAŞBAKKAL2
 • Multipl Skleroz ve Hasta Eğitimi
       Arş. Gör. Yeliz AKKUŞ, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU
 • Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik
       Yrd.Doç.Dr. Şerife Karagözoğlu
 • Postmenopozal Dönem Kadınların Kemik Mineral Yoğunluklarını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
       Sena KAPLAN1, Füsun TERZİOĞLU2
 • Örgütsel Bağlılık: Çalışanların Kurumda Kalma ya da Kurumdan Ayrılma Kararının Bir Belirleyicisi
       Dr. Sergül DUYGULU, Doç.Dr. Süheyla ABAAN
 • Malnutrisyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Ümran DAL
 • Bir Etik Problem: Psikiyatride İlaç Araştırmaları ve Hemşirelik
       Duygu HİÇDURMAZ1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
 • Yönetici Hemşirelerin ve Birlikte Çalıştıkları Hemşirelerin Liderliğe İlişkin Değerlendirmeleri ve Yönetici Hemşirelerin Sahip Oldukları Liderlik Özellikleri
       Ög.Gör.Dr. Sergül DUYGULU, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY
 • Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi
       Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Öğr.Gör.Dr. Gülten KOÇ2
 • Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri
       Arş.Gör. Zehra ESKİMEZ1, Yrd.Doç.Dr. Gürsel ÖZTUNÇ1, Prof. Dr. Nazan ALPARSLAN1
 • Boşanmış Aile Çocuklarına Hemşirelik Yaklaşımı
       Öğr.Gör.Dr. Berna ARİFOĞLU1, Prof.Dr. Fatma ÖZ2
 • Mastektomi Uygulanan Hastalar için Geliştirilen Evde Bakım Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Ayşe AKKAŞ GÜRSOY1, Prof.Dr. Fethiye ERDİL2, Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR2
 • Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri
       Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, Yrd.Doç.Dr. Ümran DAL2, Yrd.Doç.Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN1, Prof.Dr. Gülşen VURAL1
 • Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersinin Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşleri
       Seyhan DEMİR KARABULUT1, Prof.Dr. M. Filiz ULUSOY2
 • Adıyaman İl Merkezindeki Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Emine GEÇKİL, Öğr.Gör. Özlem DÜNDAR, Öğr.Gör. Türkan ŞAHİN
 • Steroidlerin Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
       Arş.Gör.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN1, Öğr.Gör.Dr. Sevgisun KAPUCU2
 • Artritli Bireylerde Yorgunluğun Değerlendirilmesi
       Yrd.Doç.Dr. Ayla ÜNSAL
 • Bir Üniversite Hastanesindeki Uygulamaların Aile Merkezli Bakım Yönünden İncelenmesi
       Arş. Gör. Handan BOZTEPE, Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • Evde Bakım Hizmetlerinin Doğum Sonu Erken Taburcu Edilen Yenidoğanlarda Görülen Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Öğr. Gör. Dr. Gülten IŞIK KOÇ, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri
       Öğr.Gör. Selma ATAY1, Ebru EKİM2, Sezen GÖKKAYA2, Emine SAĞIM2
 • Yaşlı Bireylerin Ürostomi Öncesi ve Sonrası Bakımı
       Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı
       Hemş. Huri Seval GÖNDEREN1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
       Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
 • Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri
       Uz. Hem.Feray DİNÇER1, Doç. Dr. Gürsel ÖZTUNÇ2
 • Yatağa Bağımlı İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Güçlükler
       Yard. Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU1, Yard. Doç. Dr. Sevinç KUTLU TÜRKAN2, Prof. Dr. Hatice FESCİ2
 • Alzheimer Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlükler
       Ar. Gör. İmatullah AKYAR, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR
 • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
 • Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı
       Yard. Doç. Dr. Dilek ÖZDEN1, Yard. Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM2
 • Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri
       Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
 • İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarında Görülen Tükenmişlik Durumunda Algılanan Sosyal Desteğin Rolü
       Hemş. Melike TUNA1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
 • Ailede İstismar Edilen Yaşlı Birey ve Huzurevi Yaşamı: Bir Olgu
       Prof. Dr. Fatma ÖZ, Arş. Gör. Dr. Hatice TAMBAĞ
 • İnmeli Hastalarda İhmal Edilen Bir Sorun: Patolojik Gülme ve Ağlama
       Yrd. Doç. Dr.Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT1, Arş. Gör. Dr. Esra AKIN KORHAN2
 • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
       Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
 • Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Ortam Özelliklerine İlişkin Görüşleri
       Bil. Uzm. Hemş. Güzin Yasemin TUNÇAY, Doç. Dr. Hülya UÇAR
 • Hemşirelik Etik İkilem Testi'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hemşirelerin Etik Karar Verebilme Düzeyi
       Yard. Doç. Dr. Birgül CERİT
 • Başkent Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi
       Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Hemş. Elif BUDAK2, Hemş. Özge KAYA2, Hemş. Şule ÖZ2, Hemş. Süheyla ŞAHİN2, Hemş. Nihal TARAN2, Hemş. Esra TÜRKER2
 • Bakım Kavramı ve Ahlaki Boyutu
       Doç. Dr. Leyla DİNÇ
 • Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağız Bakımı
       Ar. Gör. Dr. Hüsna ÖZVEREN
 • Hemşirelerin Mesleki Bağlılıkları ile Diğer Bağlılık Formları Arasındaki İlişki: Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık ve Aileye Bağlılık
       Doç. Dr. Serap BENLİGİRAY1, Yard. Doç. Dr. Harun SÖNMEZ2
 • Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı
       Ar. Gör. Dr. Ebru EREK KAZAN
 • Basınç Yarası Bakımında Topikal Negatif Basınç Terapisi
       Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ
 • Selimiye'den Geleceğe Notlar
       Prof. Dr. Sevgi HATİPOĞLU
 • Hemşirelerin Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
       Ar. Gör. Bahanur MALAK1, Prof. Dr. Besti ÜSTÜN2
 • Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
       Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2, Yard. Doç. Dr. Ebru AKGÜN ÇITAK1, Yard. Doç. Dr. Hatice ULUSOY3, Yard. Doç. Dr. Emine GEÇKİL2
 • Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Görülen Erken Dönem Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Hemşirelik Uygulamaları
       Aynur Özkum İZVEREN, Yard. Doç. Dr. Ümran DAL
 • Meslekleşme ve Ülkemizde Hemşirelik
       Öğr. Gör. Dr. Fatoş KORKMAZ
 • Benliğin Bilişsel Yaklaşımla Güçlendirilmesi
       Öğr.Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ, Prof. Dr. Fatma ÖZ
 • Demanslı Hasta Bakımı ve Bakım Modelleri
       Öğr. Gör. Dr. İmatullah AKYAR
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışmaları Çözme Yaklaşımları
       Prof. Dr. Fatma ÖZ, Öğr. Gör. Dr. Duygu HİÇDURMAZ
 • Simülasyon Yöntemine İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri
       Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU, Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU, Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Ar. Gör. Dr. Zahide TUNA, Prof. Dr. Nuran AKDEMİR
 • Akran Danışmanlığı: Yeni Hemşirelik Öğrencilerini Güçlendirmede İç Denetim Odağını Geliştirme Yolu
       Doç. Dr. E. Süheyla ABAAN1, Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Yard. Doç. Dr. Esra UĞUR2
 • Cerrahi Girişime Alınış Şeklinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Düzeyine Etkisi
       Ümmü Yıldız FINDIK, Sacide YILDIZELİ TOPÇU
 • Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
       Güler Duru AŞİRET, Leyla ÖZDEMİR
 • Hemşireliğin Görünürlüğünü Artırmak İçin Standardize ve Kodlu Bir Sınıflama Sisteminin Kullanılması: Klinik Bakım Sınıflama Sistemi
       Gülbahar KORKMAZ ASLAN1, Oya Nuran EMİROĞLU2
 • Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
       Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği: Öğrenci Uygulama Örneği
       Saliha HALLAÇ, Ayşe MEYDANLIOĞLU, Dudu KARAKAYA, Gülşah GÖRAL ACAR
 • Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler
       Nilay ERCAN ŞAHİN, Oya Nuran EMİROĞLU
 • Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi
       Sebahat ATEŞ1, Nermin OLGUN2
 • Hemşirelik Öğretiminde Bir Strateji: Kavram Haritasının Kullanımı
       Satı DİL1, Fatma ÖZ2
 • Yoğun Bakım Hastasında Deliryumun Yönetimi ve Hemşirenin Sorumlulukları
       Leyla ÖZDEMİR
 • Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Hemşirelik Bakımı
       Sevgisun KAPUCU1, Gülten ÖZDEN2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
       Türkan AKSOY1, Hülya UÇAR2
 • Hemşirelikte Puslu Mantığın Kullanımı
       Fatma ÖZ, Bahanur MALAK
 • Jinekolojik Kanser Kontrolü ve Hemşirelik
       Kafiye EROĞLU1, Gülten KOÇ2
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde Skorlama Sistemlerinin Kullanımı
       Leyla ÖZDEMİR
 • Üriner İnkontinansı Olan Geriatrik Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı
       Münevver ÖZCAN1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi
       Aslı Sis ÇELİK1, Funda ÖZDEMİR2, Hatice DURMAZ1, Türkan PASİNLİOĞLU1
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri
       Şenay SARMASOĞLU1, Selma GÖRGÜLÜ2
 • Grup Psikoeğitiminin Yaşlıların Hemşirelik Bakımında Kullanılması
       Hatice TAMBAĞ1, Fatma ÖZ2
 • Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Basınç Ülseri Gelişiminin Önlenmesi
       Şenay GÜL
 • Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Öncesi-Sırası ve Sonrası Anksiyete ve Stres Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Leyla BAYSAN ARABACI, Esra AKIN KORHAN, Yasemin TOKEM, Rüveyda TORUN
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Konusundaki Görüş ve Deneyimleri
       Özlem KARABULUTLU
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma
       Arzu YÜKSEL
 • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Verme Yükü ve Hemşirelik Bakımı
       Nur İZGÜ
 • Kemoterapi Alan Hastalarda Görülen Oral Mukozitin Önlemesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Kanıta Dayalı Uygulamalar
       Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
 • Yoğun Bakımda Enteral Pompa ile Beslenen Hastalarda Gelişen Komplikasyonlar ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Zehra GÖK METİN, Leyla ÖZDEMİR
 • Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Tedavilerine Uyumlarının Değerlendirilmesi
       Aynur BAYKAL1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımları
       Selda ARSLAN, Burcu CEYLAN, Deniz KOÇOĞLU
 • Mekanik Ventilasyondaki Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemede Pozisyonun Önemi
       Müjgan ONARICI1, Mevlüde KARADAĞ2
 • İhmal Edilen Bir Gerçek: Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri
       Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Duygu HİÇDURMAZ
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları
       Canan BİRİMOĞLU, Sultan AYAZ
 • Kanser Hastalarında İnterlökin-2 Kullanımı ve Hemşirelik Yönetimi
       Sevgisun KAPUCU
 • Alzheimer Hastalarının Bilişsel ve Davranışsal Sorunları Üzerine Etkili Bir Yöntem: Anımsama Terapisi
       Güler Duru AŞİRET1, Sevgisun KAPUCU2
 • Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
       Emel TAŞÇI-DURAN
 • Şanlıurfa'da Kadınların Menopozla İlgili Yaşadıkları Sorunların, Baş Etme Yollarının ve Bakış Açılarının Belirlenmesi
       Ülkü ÖZER1, Fatma GÖZÜKARA2
 • Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyi
       Birgül CERİT
 • Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Yazıların Özelliklerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi
       Duygu HİÇDURMAZ, Çiğdem CANBOLAT SEYMAN, Seher BAŞARAN, Nilay ERCAN ŞAHİN, Sevilay ŞENOL ÇELİK
 • Lenfödemde Cilt Bakımı ve Koruyucu Yaklaşımlar
       Ayşe ARİKAN DÖNMEZ, Leyla ÖZDEMİR
 • Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Akran Koçluğu
       Ayla YAVA1, Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK2
 • Peristomal Cilt Komplikasyonları: Tanılama, Önleme, Tedavi
       Ayişe KARADAĞ
 • İnmeli Hastaya Bakım Veren Aile Bireylerinin Gereksinimleri: Sistematik İnceleme
       Fadime Hatice İNCİ1, Ayla BAYIK TEMEL2
 • Cerrahi Hastasında Hasta Kontrollü Analjezi Kullanımı
       Dilek ÇİLİNGİR1, Ceyda UZUN ŞAHİN2
 • İz Bırakan Bir Lider, Eren Kum
       Şenay TAKMAK1, Nevin KUZU KURBAN2
 • Tip II Diyabetli Hastaya Klinikte Bütüncül Yaklaşımla Sunulan Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
       G. Deniz BULUCU-BÖYÜKSOY1, Gökçe DEMİR1, Hacer DURMUŞ2, Nursu DAZIROĞLU2
 • Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Ötenazi Hakkında Görüşleri
       Funda ÇETİNKAYA1, Neziha KARABULUT2
 • Hemşirelerin Ameliyat Sonrası Ağrıya İlişkin Uygulamaları
       Nazan GÜRARSLAN BAŞ, Gülnaz KARATAY, Ömer BOZOĞLU, Mehmet AKAY, Ersin KUNDURACI, Hasan AYBEK
 • Kemoterapi ve Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Mukozit Yönetimine Yönelik Kullanılan Oral Ajanların Retrospektif Olarak İncelenmesi
       Kübra ÇITLAK, Sevgisun KAPUCU
 • Larenjektomiden Sonra Hasta İletişimi: Görsel İletişim Rehberi Kullanılan Pilot Çalışma
       Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayla GÜRSOY
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumları
       Sultan AYAZ ALKAYA, Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
 • Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi
       Zümrüt YILAR ERKEK1, Türkan PASİNLİOĞLU2
 • Watson İnsan Bakım Teorisi’nin Perspektifinden: Demans Hastalığı Olan Bireye Bakımverenlerin Bakımı
       Seher GÖNEN ŞENTÜRK1, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ2, Jean WATSON3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi
       Emine ÖZER KÜÇÜK1, Seval ÇAKMAK1, Sevgisun KAPUCU2, Meltem KOÇ3, Rabia KAHVECİ1
 • Çocuk İhmali ve İstismarının Türkiye’de Yapılan Araştırmalara Yansıması: Bir Literatür İncelemesi
       Elif BAKIR, Sevgisun KAPUCU
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları
       Yeşim YAMAN AKTAŞ1, Kezban KORAŞ2, Neziha KARABULUT3
 • Kronik Böbrek Yetersizliğinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
       Hilal UYSAL1, Ceren KARATAŞ2
 • Son On Yılda Yoğun Bakım Ünitesi İlişkili Kas Güçsüzlüğüne Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme
       Canan KARADAŞ, Sevgisun KAPUCU
 • Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma
       Türkan KADİROĞLU, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ
 • Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Mesleki Prestijle Açıklanması
       Neslihan DERİN1, Neslihan ŞİMŞEK ILKIM2, Hilal YAYAN3
 • Bir Hemşire Lider: Ayşe Rüçhan Tüzün
       Özlem FİDAN, Nevin KUZU KURBAN, Nazike DURUK
 • Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarının Ağrı Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
       Özlem OVAYOLU, Nimet OVAYOLU
 • Hemşirelik Eğitiminde Dönüşüm: Kanıta Dayalı Eğitim
       Ayla KEÇECİ, Ayşe DEMİRAY
 • Larenjektomiden Sonra Hasta İletişimi: Görsel İletişim Rehberi Kullanılan Pilot Çalışma
       Melek ERTÜRK YAVUZ, Ayla GÜRSOY
 • Eğiticilerin Başarılı Mesleklerarası Eğitim Programlarına İlişkin Deneyimleri: Karolinska Enstitüsü Örneği
       Şenay SARMASOĞLU1, Melih ELÇİN2, İtalo MASİELLO3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Mesleki Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
       Hülya FIRAT KILIÇ
 • İnkontinansa Bağlı Dermatit: Değerlendirme, Önleme ve Tedavi
       Pınar AVŞAR1, Ayişe KARADAĞ2
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Göçle Gelen Ergenlerde Benlik Saygısını Yükseltme Programının Etkililiğinin Araştırılması
       Zeliha KAYA ERTEN1, Ümit SEVİĞ2
 • Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi
       Oya Nuran EMİROĞLU1, Nilgün KURU2, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR3
 • Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler
       Gülten KOÇ1, Ayten ŞENTÜRK-ERENEL2 Kafiye EROĞLU3
 • Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
       Tuğba DÜNDAR1, Sevgi ÖZSOY2
 • Hemşirelikte Mesleki Yetkinlik
       Azize KARAHAN1, Sultan KAV2
 • D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı
       Tuğçe TORUN, Hicran ÇAVUŞOĞLU
 • Hastaların ve Hemşirelerin Hemşirelik Bakımına Yönelik Algılarının İncelenmesi
       Şenay GÜL1, Leyla DİNÇ2
 • Yaşanmış Bakım Hikâyelerinde İz Bırakan Eylemler: Analitik ve Yansıtıcı Bir Yaklaşım
       Fadime Gamze TEKİN1, Emine KOL2, İlkay BOZ3
 • Hemşirelerin Profesyonellik Davranışları ve Tükenmişlik Düzeyleri
       Recep Can1, Kemal Macit Hisar2
 • Yoga Uygulamalarında Kanıtlar
       Özlem Ovayolu1, Nimet Ovayolu2
 • Diz Osteoartritli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı
       Afra Çalık1, Sevgisun Kapucu2
 • Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı
       Çiğdem Canbolat Seyman1, Sevilay Şenol Çelik2
 • Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu
       Meryem Yılmaz1, Pınar Yılmaz2
 • Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesinde Kullanılan Araçlar
       Sultan SARIYAR1, Hülya FIRAT KILIÇ2
 • Kolostomisi Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi: Sorunlar ve Hemşirelik Girişimleri
       Burcu DULUKLU1, Sevilay ŞENOL ÇELİK2
 • Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi
       Neriman GÜZEL1, Nurhan BAYRAKTAR2
 • Kronik Hastalığı Olan Kadınların Üreme Sağlığı Davranışlarının İncelenmesi
       Mesude DUMAN1, Sermin TİMUR TAŞHAN2, Emine KAPLAN SERİN3
 • Görme Engelli Çocukların Fiziksel Aktivite ve Obezite Düzeyleri
       Sümeyra Esra PINARBAŞI1, Filiz HİSAR2
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Kullanımı: Sistematik Derleme
       Cemile KÜTMEÇ YILMAZ1, Sevgisun KAPUCU2
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Maruz Kaldıkları Fiziksel Zorlanmaların Analizi
       Ebru ARSLAN ÖZDEMİR1, Özlem ÖRSAL2
 • Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
       Nuray CANER1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2
 • Menstrüel Kanın Toplanmasında Alternatif Bir Yöntem: Menstrüel Kap
       Filiz DEĞİRMENCİ1, Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ2
 • Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
       Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
 • Gastrointestinal Sistem Obstrüksiyonlu Yenidoğanlarda Hemşirelik Bakımı
       Arife GÖKBAŞ1, Dilek DİLLİ2, Ayşe KARAMAN3, İbrahim KARAMAN4
 • Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemlerine Yönelik Hemşirelerin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
       Şenay KARADAĞ ARLI1, Ayşe Berivan BAKAN2
 • Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Bakım Algıları
       Serpil İNCE1, Serap BİNGÖL2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller
       Merve ÇAĞLAR1, Beyza SARAY2, Didem ŞENGÜL3
 • İnmeli Hastaya Yönelik Çevre Güvenliği Öğretiminde İki Farklı Simülasyon Uygulamasının Öğrenci Stres, Özgüven ve Memnuniyetine Etkisi
       Elif ATEŞ1, Vesile ÜNVER2, Bahire ULUS3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Arzu YÜKSEL1, Saadet ERZİNCANLI2
 • Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi
       Melike Ayça AY KAATSIZ
 • Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
       Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonellik Algısı ve Mesleki Değerlere Bağlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
       Sibel PEKSOY1, Sevil ŞAHİN2, İlknur DEMİRHAN3, Sena KAPLAN4
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
       Altun BAKSİ1, Aylin DURMAZ EDEER2
 • Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
       Seher ÜNVER1, Mesude YILMAZ2
 • Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı
       Gürkan ÖZDEN1, Seher ÇEVİK AKTURA2, Seyhan ÇITLIK SARITAŞ3
 • COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi
       Duygu HİÇDURMAZ1, Yeter Sinem ÜZAR-ÖZÇETİN2
 • COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
       İmatullah AKYAR
 • COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı
       Zehra GÖK METİN
 • Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler
       Çiğdem YÜCEL1, Gülten KOÇ2
 • İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
       Şenay SARMASOĞLU1, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK2, Fatoş KORKMAZ3
 • Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Aysel ABBASOĞLU3, Azize KARAHAN4, Çiğdem SALTAN5
 • Yaşlılarda Farmakolojik Olmayan Uygulamalar ve Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin Değerlendirilmesi
       Kamuran ÖZDİL1, Gamze MUZ2, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK3
 • Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
       Nurcan ÇALIŞKAN1, Nevin DOĞAN2, Banu CİHAN ERDOĞAN3, Nefise Cevriye SUCU ÇAKMAK4, Atike Nilay KUBLASHVILI5, Gülcan EYÜBOĞLU6, Evrim EYİKARA7
 • Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hastanede Kullanılan Hemşirelik Bakım Planını İyileştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri: Karma Modelde Bir Çalışma
       İlkay YURTSEVER1, Şerife KARAGÖZOĞLU2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Girişimcilik Algıları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
       Fatma KILAVUZ1, Arzu KARABAĞ AYDIN2
 • Yaşlı Bireylerin Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumu ve Tutumu
       Kadriye SAYIN KASAR1, Eda ÜNAL21, Sadet ÇAPACI3, Cemile KÜTMEÇ YILMAZ4, Güler DURU AŞİRET5
 • Yaşlı Bakımında Kültürel Yeterlilik Süreci Modelinin Kullanılması
       Ayşegül ILGAZ
 • Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler
       Nükhet BAYER1, Zehra GÖLBAŞI2
 • Vajinal Doğum Yapan Annelerin Ten Tene Temas ile İlgili Bilgi, Uygulama ve Engelleri
       Samiye METE1, Buse GÜLER2, Nuran Nur AYPAR AKBAĞ3
 • Bebeklerde (3-6 ay) Periferik İntravenöz Kateterizasyon Uygulaması Sırasında Kullanılan Müzikli Dönencenin Ağrı Algısına Etkisi
       Nagihan AKAY1, Sema KUĞUOĞLU2, Behice EKİCİ3
 • Adölesanlarda Öz-bakım Gücü - Sağlığı Geliştirme Arasındaki İlişki ve Öz-bakım Gücünü Etkileyen Faktörler
       Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN1, Gülnur ARSLAN ÇAKIR2
 • Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
       Emine SALDIROĞLU1, Gülengün TÜRK2
 • Sağlık Bilimleri Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluklarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Kevser ÖZATA1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Eğitim Stresi Algısı ile İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki
       Gülşah KÖSE1, Hatice AYHAN2, Sevinç TAŞTAN3, Emine İYİGÜN4, Ayşe Nur ÖZÇAKIR5
 • Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Aysel ABBASOĞLU3, Azize KARAHAN4, Çiğdem SALTAN5
 • Köyde Yaşayan Spinal Tümör Tanılı Erkek Hastanın Gündoğumu Modeli ile Kültürel Değerlendirilmesi
       Eda KILINÇ1, Gülbahar KORKMAZ ASLAN2
 • Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Tespit Kullanımı: Nedenler ve Sonuçlar
       Özge TURNA1, Ayla GÜRSOY2
 • Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Klinik Öğretiminde 360° Değerlendirme: Kapsam Odaklı İnceleme
       Çiğdem BAYZAT1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
 • Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
       Abdullah BULUT1, Kıvan ÇEVİK2
 • Prematüre Bebek Annelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Deneyimleri
       Dilek ERYÜRÜK1, Öznur BAŞDAŞ2, Zübeyde KORKMAZ3, İlknur YILDIZ4, Özlem MUMCU5, Meral BAYAT6
 • Yoğun Bakım Hastalarında Müzik Uygulamasının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri: Sistematik Derleme
       Yasemin SAZAK1, Keriman AYTEKİN KANADLI2, Nermin OLGUN3
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Motivasyonları Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
       Mukaddes DEMİR ACAR1, Elif BULUT2
 • Hemşirelerde İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Behire SANÇAR1, Serkan TAŞ2, Demet AKTAŞ3
 • Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları
       Ayşe DOST1, Şura KAYA2, Ayşenur SUSOY3, Filiz TOSÇU4
 • Kültürel Marjinallik Teorisi ve Hemşirelikte Kullanımı
       Emel GÜVEN
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Üriner Kateterizasyon Uygulama Becerisi Geliştirmede Farklı Simülatörlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Dilek SARI1, Ebru BAYSAL2, Tülay BASAK3, Nihal TASKIRAN4, Vesile ÜNVER5
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kordon Kanı ve Bankacılığına İlişkin Düşünceleri
       Hilal KARADENİZ1, Esra GÜLER2, Sinan AYAYDIN3, Öznur ÖZTEMUR4, Hacer GÜLEN SAVAŞ5
 • Bilgisayar Destekli Glisemi Takip Protokolünün Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yüküne Etkisi
       Özlem CANBOLAT1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki
       Abdullah BULUT1, Kıvan ÇEVİK2
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Metafor Kullanımı
       Mahire Olcay ÇAM1, Ege Miray TOPCU2
 • Açık Kalp Cerrahisinin Kadın Cinsel Fonksiyonuna Etkisi ve Cinsel Danışmanlık
       Merve ÇAĞLAR TUNCER1, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY2
 • Öğrenci Hemşirelerin Mesleki İlgilerinin Yanal Düşünmeye Etkisi
       Esin ÇETİNKAYA USLUSOY1, Müberra ÖNGÖR2
 • Hemodiyaliz Hastalarının Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Algılanan Egzersiz Yararları, Engelleri ve İlişkili Faktörler
       Birgül VURAL DOĞRU1, Kadriye SAYIN KASAR2
 • Simülasyon Laboratuvarında Verilen Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin İntravenöz Kateterizasyon Becerisine Etkisi
       Bediye ÖZTAŞ1, Belgüzar KARA2, Hülya ZENGİN3, Aylin GÜÇLÜ4, Bahar ON5
 • Hemşirelerin Flebit Risk Faktörlerine Yönelik Algıları
       Esra ERTUĞRUL1, Yıldız DENAT2
 • Hemşirelerin Kan Basıncı Ölçümü Hakkındaki Bilgileri Uygulamalarını Etkiler mi?
       Bedriye YEL1, Nazike DURUK2
 • Hastaların Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeylerinin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
       Ertuğrul KARAKIZ1, Betül TOSUN2
 • Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Bireylerin Beslenme Okuryazarlığı ile Öz-Etkililik ve Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri İlişkisi
       Ezgi DURAK1, Medine YILMAZ2
 • Nadir Bir Hastalık: X’e Bağlı Çocukluk Çağı Serebral Adrenolökodistrofisi ve Hemşirelik Bakımı
       Güzide ÖZDEN AKCAN1, Rabiye GÜNEY2
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yorgunluk Yönetiminde Kanıta Dayalı İntegratif Yaklaşımlar
       Sümeyra Mihrap İLTER1, Özlem OVAYOLU2
 • Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
       Hamide COŞKUN ERÇELİK
 • Hemşirelik Uygulamalarında Bölünme/Kesinti Sorununa İlişkin: Literatür İncelemesi
       Selma ATAY1, Gökçe ÖRÜCÜ2
 • Hemşire Eğitimciler için Video Kurgusu Taslağı Nasıl Olmalı?
       Emine Tuğba YORULMAZ1, Zehra BELHAN2, Ezgi KOCA3, Vildan KOCATEPE4, Vesile ÜNVER5
 • Hemşirelik Öğrencileri İçin Moral Distres Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Mustafa Sabri KOVANCI1, Azize ATLI ÖZBAŞ2
 • Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Türkiye Adresli Bakım Yükü Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi
       Fadime Hatice İNCİ
 • Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Flört Şiddetine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
       Gülşah KÖK1, Sefa KARAMAN2, Esra ÖZER3, Nazlı ÖZBEK4, Ayşe KILIÇ UÇAR5, Gülten GÜVENÇ6
 • Bir Pandemi Hastanesinde Yatan COVID-19 Tanılı Hastaların Hastalık Algısının Değerlendirilmesi
       Naile ALANKAYA1, Feride KURNAZ2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobik Tutumu, Empatik Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK1, Songül DURAN2
 • Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
       Zehra BAŞAYAR1, Gülay YAZICI2
 • Pandemi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Güdülenmesi
       Büşra Nur YÜKÜM1, Emel ÖZTÜRK TURGUT2
 • Hemşirelik Eğitiminde Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün Değerlendirme (CIPP) Modeli: Sistematik Bir Derleme
       Duygu Ceren GÜNGÖR1, Cemre PAYLAN AKKOÇ2, Elif KOCAAĞALAR AKİNCE3, Fatma ORGUN4, Nilay ÖZKÜTÜK5
 • Covid-19 Tanısı Almış Gebelerin Tanı, Tedavi, İzlem Süreçleri ve Gebelerin Hastalığa Yaklaşımları
       Sinem GÜVEN DİNMEZ1, Kafiye EROĞLU2
 • Astım Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı ile Hastalık Kontrolü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
       Döndü ŞANLITÜRK
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Estetik Cerrahiye Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
       İlknur TURA1, Sevilay ERDEN2, Açelya TÜRKMEN3, Umut Ece ARSLAN4
 • Geriatrik Kadınlarda Üriner İnkontinans Şiddeti ile Kırılganlık Düzeyi Arasındaki İlişki: Korelasyonel Bir Çalışma
       Gamze ÜNVER1, Pınar ZORBA BAHÇELİ2, Münevver ÖZCAN3, Sevgisun KAPUCU4
 • Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Buket DAŞTAN1, Aysun AKÇAKAYA CAN2, Hatice DEMİRAĞ3, Sevilay HİNTİSTAN4
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Göre Yaratıcı Düşünce ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Karşılaştırılması
       Ali TAYHAN1, Aynur ÇETİNKAYA2, Dilek ÖZMEN3, Damla ŞAHİN BÜYÜK4, Fatma UYAR5
 • Evde Bakım Hemşireliği Kalite Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
       Seda GÖGER1, Dilek CİNGİL2, Şenay ŞENER3
 • COVID-19 Pandemi Sürecinde İstanbul’da Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin ve Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Belirlenmesi
       Didem KANDEMİR1, Tuğba ÖZDEMİR2, Sebahat ATEŞ3
 • Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algıları ile Yapısal ve Psikolojik Güçlendirme Algılarının İncelenmesi
       Şenay ŞENER1, Ayşegül OKSAY ŞAHİN2
 • İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyondaki Prematüre Bebeklerde Kronik Ağrının Değerlendirilmesi
       Fatma ERTÜRK1, Emine GEÇKİL2
 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Göz Bandı ve Kulak Tıkacı Uygulamasının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
       Fatma ÖZ1, Birgül CERİT2
 • Annelerin Emzirme Deneyimleri Üzerine: Niteliksel Bir Çalışma
       Aylin TOZLUOĞLU1, Filiz SÜZER ÖZKAN2
 • Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Yönteminin Hemşirelik Öğrencilerinin Anjinalı Hastanın Hemşirelik Bakımına Yönelik Bilgi ve Klinik Karar Verme Düzeyine Etkisi
       Gülcan COŞKUN1, Şerife KARAGÖZOĞLU2
 • Yanıkta Bakım Veren Yükü ile Yanık Hastasının ve Bakım Verenin Yaşam Kalitesi
       Sabri KARAHAN1, Zahide TUNÇBİLEK2
 • Hematolojik Kanserli Hastaların Destekleyici Bakım Gereksinimleri ve Hastalığı Kabul Düzeyi
       Gülhayat ŞİPAL1, Selda ARSLAN2
 • Tip 2 Diyabette Semptom Durumu, Öz Yönetim ve Bakım Bağımlılığı Arasındaki İlişkiye Genel Bakış
       Damla Nur BOZKAYA1, Zehra GÖK METİN2
 • Doğum Sonu Bakım Rehberleri: İçerik ve Ebelik Bakımı Temelinde Karşılaştırmalı Bir Derleme
       Elif NACAROĞLU1, Aytül HADIMLI2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Doğal Afet Okuryazarlık Düzeyleri ve Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi
       Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCİ1, Gülşah AYVAZOĞLU2, Mustafa ÇEKİÇ3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumu ile COVID-19 Enfeksiyonu Korkusu Arasındaki İlişki
       Süreyya BULUT1, Nihal TAŞKIRAN2
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Algıladıkları Engellerin ve Destekleyici Davranışların Belirlenmesi
       Güler AĞGÜN YAVUZ1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
 • Hemşirelik Eğitimi Müfredatının Engelli Dostu Olmasına İlişkin Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri ve Önerileri: Bir Karma Yöntem Araştırması
       Güven SONER1, İlknur AYDIN AVCİ2
 • Hemşirelerin Yaşlı Hastalara Karşı Tutumları ve Bakım Davranışlarının İncelenmesi
       Fatma GÜMÜŞOĞLU1, Hatice TAMBAĞ2
 • Kanserden Kurtulanların Karşılanmayan İhtiyaçları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Gülyeter ERDOĞAN YÜCE1, Gamze MUZ2, Ayser DÖNER3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamalarının Değerlendirilmesine İlişkin Çok Kaynaklı İncelemeler ve 360-Derece Değerlendirmeye ilişkin Öngörüler: Nitel Bir Çalışma
       Çiğdem BAYZAT1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisinde Yaşadıkları Korku ile Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
       İlknur YAZICIOĞLU1, Gülbeyaz CAN2
 • Çocukluk Çağı Kanserlerinden Sağ Kalanların Yetişkin İzleme Geçiş Bakımı: Gereklilikler ve Engeller
       Tuba ARPACI
 • Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Fotosesin Hemşirelik Disiplininde Kullanımı
       Serap CANLI1, Simla ADAGİDE2
 •