2016, Cilt 3, Sayı 3
26 makale bulundu.
 • Sait Yazıcı Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Bireylerin İlaç Tüketimi İle İlgili Bazı Uygulamalarının Belirlenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Naile BİLGİLİ1, Arş.Gör. Gülnaz KARATAY2
 • Vajinal Duşun Yaygınlığı, Etkileyen Etmenler ve Sonuçları
       Yrd.Doç.Dr. Samiye METE1, Emine GERÇEK2
 • Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik
       Yrd.Doç.Dr. Şerife Karagözoğlu
 • Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri
       Öğr.Gör.Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL1, Yrd.Doç.Dr. Ümran DAL2, Yrd.Doç.Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN1, Prof.Dr. Gülşen VURAL1
 • Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
       Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
 • Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları
       Uzm. Hemş. Emine ÖZER1, Öğr.Gör.Dr. Leyla ÖZDEMİR2
 • Pediatrik Hastalarda İlaç Uygulama Hatalarının Önlenmesi
       Yrd. Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER1, Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR2
 • Türkiye'de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
       Yard. Doç. Dr. Sergül DUYGULU1, Doç. Dr. Erdem KARABULUT2, Doç. Dr. Süheyla ABAAN1, Prof. Dr. Gülümser KUBLAY1
 • Antikoagülan İlaçların Güvenli Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları
       Güler Duru AŞİRET, Leyla ÖZDEMİR
 • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği: Öğrenci Uygulama Örneği
       Saliha HALLAÇ, Ayşe MEYDANLIOĞLU, Dudu KARAKAYA, Gülşah GÖRAL ACAR
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları
       Özlem AKALPLER1, Kafiye EROĞLU2
 • Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları
       Esin ÇETINKAYA USLUSOY1, Emel TAŞÇI DURAN1, Medet KORKMAZ2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi
       Emine ÖZER KÜÇÜK1, Seval ÇAKMAK1, Sevgisun KAPUCU2, Meltem KOÇ3, Rabia KAHVECİ1
 • Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması
       Nuray CANER1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2
 • Kemoterapi Tedavisi Alan Çocukların Bakım Vericilerinin Tedaviye Bağlı Komplikasyonlara Yönelik Eğitim Alma ve Uygulama Özellikleri
       Sibel KÜÇÜK1, Zeynep UZUN2, Selda IŞIK EYYUPLU3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
       Handan EREN1,Ayşe TOPUZ2, Ayşe Sonay TÜRKMEN3
 • Tiroidektomi Sonrası Drenle İlişkili Ağrı Kontrolü Üzerine Soğuk Uygulamanın Etkisi
       Zeynep TEMİZ1, Aylin AYDIN SAYILAN2, Yalçın KANBAY3, Cevher AKARSU4
 • Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
       Serpil SU1, Şule ECEVİT ALPAR2
 • Ameliyat Kaynaklı Basınç Yaralanmalarını Önlemede Etkili Kanıt Temelli Girişimler
       Didem KANDEMİR1, Serpil YÜKSEL2
 • Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
       Ayşegül ILGAZ
 • Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme
       Gülfidan BAŞER1, Filiz HİSAR2
 • Bilgisayar Destekli Glisemi Takip Protokolünün Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yüküne Etkisi
       Özlem CANBOLAT1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelik Uygulamalarında Bölünme/Kesinti Sorununa İlişkin: Literatür İncelemesi
       Selma ATAY1, Gökçe ÖRÜCÜ2
 • Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
       Zehra BAŞAYAR1, Gülay YAZICI2
 • Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Yönetimi: Kanıt Temelli Uygulamaların Değerlendirilmesi
       Gizem ÇAKIR1, Naime ALTAY2, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamalarının Değerlendirilmesine İlişkin Çok Kaynaklı İncelemeler ve 360-Derece Değerlendirmeye ilişkin Öngörüler: Nitel Bir Çalışma
       Çiğdem BAYZAT1, Şenay SARMASOĞLU KILIKÇIER2
 •