2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 186-195
Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Banu ÇEVİK1, Ziyafet UĞURLU2, Aysel ABBASOĞLU3, Azize KARAHAN4, Çiğdem SALTAN5
1Dr. Ögr. Üyesi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara/Türkiye
2Dr. Ögr. Üyesi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara/Türkiye
3Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara/Türkiye
4Prof. Dr, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara/Türkiye
5Hemşire, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Stoma hemşiresi, Ankara/Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hemşire, hemşirelik bakımı, stoma
Özet
Amaç: Bu çalışma bağırsak stoması olan bireylerin stomaya uyumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma bir üniversite hastanesinin cerrahi bölümüne başvuran ve en az üç ay ile iki yıl arasında bağırsak stoması açılan 71 hasta ile tamamlanmıştır. Veriler, hasta tanıtıcı bilgi formu ve Ostomi Uyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. İstatistik analiz için, sayı, yüzde, ortalama ve Mannwhitney U ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada, yaş ortalaması 56.62±13.39 olan hastaların, %77.5’i kadın, %74.6’sı evli, %52.1’i lise mezunudur. Hastaların %83.2’sine kanser tanısı nedeniyle açıldığı; %69.0’unun bir yıldan daha az süredir stomaya sahip olduğu; %62.0’sine işlem öncesinde stoma açılmasına ilişkin bilgi verildiği belirlenmiştir. Hastaların Ostomi Uyum ölçeğinin alt gruplarından kaygı puanının üniversite mezunu olanlarda daha düşük olduğu, üniversite mezunun olanların sosyal uyum puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada stoması olan hastaların Ostomi Uyum Ölçeği puan ortalamaları ve ölçeğin alt boyut puan ortalamaları orta düzeyde saptanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet