2005, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-076
Hemşirelerde Problem Çözme Becerileri: Öz Değerlendirme Sonuçlarının Analizi
Doç.Dr. Süheyla ABAAN1, Uzm.Hemş. Arzu ALTINTOPRAK2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Klinik Hemşiresi
Anahtar Sözcükler: Problem çözme envanteri, hemşire, yönetici hemşire

Araştırma bir üniversitenin erişkin ve çocuk hastanelerinde çalışan yönetici pozisyonu olan ve olmayan hemşirelerin problem çözme yeteneklerini nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır

Tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 178 hemşireden 173 üne ulaşılmıştır. Veriler soru formu ve “Problem Çözme Envanteri” ile toplanmıştır. Bu envanter bireyin problem çözücü olarak genelde kendini değerlendirmesi ve problem çözme yeteneğini algılamasını ortaya çıkarır. Elde edilen envanter puanları toplam ve 3 alt boyutta analiz edilmiştir. Hemşirelerin problem çözme envanteri puan ortalaması 77.48±14.75 olarak bulunmuştur. Yönetici pozisyonu olan ve olmayan hemşireler arasında toplam ve alt boyutlar açısından bir anlamlılık bulunamamış olmakla birlikte, her gruba ait alt ve üst değerlerdeki farklılıklar yönetim sorumluluğu olmayan hemşirelerin, problem çözme yeteneklerine daha fazla güvendikleri ve yaklaşma kaçınma boyutunda da kendilerini problemin üstüne giden kişiler olarak daha olumlu tanımladıklarını işaret etmektedir. Her iki grup ta kişisel kontrol hissini daha az tanımlamaktadır. Bu sonuçlara dayalı olarak hemşirelerin problem çözme algılarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.önerilebilir.