2020, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 226-231
Tiroidektomi Sonrası Drenle İlişkili Ağrı Kontrolü Üzerine Soğuk Uygulamanın Etkisi
Zeynep TEMİZ1, Aylin AYDIN SAYILAN2, Yalçın KANBAY3, Cevher AKARSU4
1Assist. Prof., Artvin Coruh University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Artvin, Turkey
2Assist. Prof., Kırklareli University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Kırklareli, Turkey
3Assoc. Prof., Artvin Coruh University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Artvin, Turkey
4Assoc. Prof., Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, General Surgery Service, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Ağrı, dren, soğuk uygulama, tiroidektomi

Amaç: Çalışmanın amacı, tiroidektomi sonrası dreni olan hastaların yaşadığı ağrı ve analjezik gereksinim sıklığı üzerine soğuk uygulamanın etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Randomize kontrollü deneysel bir tasarım olan bu çalışma, Mayıs-Kasım 2016 tarihinde, İstanbulda bir Eğitim Araştırma Hastanesinin genel cerrahi servisinde yürütüldü. Tiroidektomi sonrası dren takılan 59 hasta ile yapıldı. Hastalar randomize bir şekilde iki gruba ayrıldı. Soğuk uygulama, ameliyat sonrası 0. gün analjezik uygulamalarından 3 saat sonra toplam 3 kere uygulandı. Ameliyat sonrası 1. gün ise dren çıkartılmadan hemen önce uygulama yapıldı. Soğuk jel ped boyun bölgesinde drenin üzerine yerleştirilerek, 20 dakika boyunca soğuk uygulama yapıldı. Ağrı şiddeti soğuk uygulamadan 15 dakika sonra ölçüldü. Kontrol grubuna herhangi bir girişim uygulanmadı, sadece ağrı şiddeti ölçüldü.

Bulgular: Deney grubundaki hastaların ağrı şiddeti, ameliyat sonrası 0. gün daha azdı ancak, istatistiksel bir fark bulunmadı (p>0.001); ameliyat sonrası 1. günde dren çıkarıldıktan sonraki ağrının şiddeti deney grubunda anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Deney grubundaki hastaların analjezik gereksinim sıklığı ameliyat sonrası 0. ve 1. günlerde anlamlı olarak düşük bulundu (p≤0.001).

Sonuç: Soğuk uygulamanın, drenle ilişkili ağrı ile beraber analjezik gereksinimini azalttığı bulundu. Soğuk uygulama ağrıyı azaltarak iyileşme sürecine katkıda bulunabilir.