2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-077
Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü
Arzu TAT ÇATAL1, Fatma CEBECİ2
1Araş. Gör. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 07058, Antalya, Türkiye
2Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 07058, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, anksiyete, depresyon, lomber disk hernisi, hemşire

Toplumda bel ağrısı görülme sıklığı giderek artmakta ve lomber disk hernisi, bel ağrılarının en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Ağrı nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenen bireylerde ise anksiyete-depresyon görülme oranı artmaktadır. Depresyon, ağrı algılanmasını ve ağrıyla ilişkili işlev bozukluklarını arttırmakta, anksiyete ise ağrı toleransını azaltmaktadır. Ağrı, anksiyete ve depresyon bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmalara yol açmakta, yeterince değerlendirilmemesi ve tedavi edilmemesi ise hastalığın seyrinin kötüleşmesine, sağlık bakım maliyetlerinin artmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanan lomber disk hernili bireylerin ağrı, anksiyete ve depresyon açısından uygun şekilde değerlendirilmeleri hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakım ve rehabilitasyonları için oldukça önemlidir. Hemşirelerin hastayı daha uzun süre ve yakından gözlemleme imkanına sahip olması hasta sorunlarının tespiti ve çözümünde eşsiz bir konuma getirmektedir. Hasta bireyin bakımında etkin rol üstlenen ve kesintisiz bakımın sorumlusu olan hemşirenin ağrı, anksiyete ve depresyonu semptomlarını tanıması, önlemeye yönelik girişimlerde bulunması, değerlendirilmesi ve gerektiğinde tedaviye yönlendirmesi önemlidir. Bu derlemenin amacı, lomber disk hernisinde ameliyat öncesi ve sonrasında ağrı, anksiyete-depresyon döngüsünün engellenmesine yönelik hemşirelik fonksiyonlarını ortaya koymaktır.