2020, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Gelişme Durumunun Değerlendirilmesi
Hatice PARS1, Hasibe KAZANCI2, Gülperi SÖYLEMEZ BAYRAM3
1Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hemşire, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Özel Poliklinik, Ankara, Türkiye
3Hemşire, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Özel Poliklinik, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Beslenme durumu, hastanede yatan çocuk, malnütrisyon, tarama araçları

Amaç: Çalışmanın amacı hastanede yatan çocuklarda malnütrisyon gelişme durumunu ve malnütrisyon gelişmesini etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olan bu çalışmada 80 hastanın nütrisyonel durumu Waterlow ve Gomez malnütrisyon sınıflama sistemi uygulanarak değerlendirilmiştir. Fiziksel ölçümler hastaneye yatış ve taburculuk sırasında, yaşa göre ağırlık (YGA), yaşa göre boy (YGB), boya göre ağırlık (BGA) ve beden kitle indeksi (BKİ) z- skorları ile hesaplanmıştır.

Bulgular: Çocukların %25’inin yatış sırasında z-skor indeksi -2’nin altında iken, taburculuk sırasında bu oran %31.2 olarak belirlenmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda Gomez malnütrisyon sınıflama sistemine göre yatış sırasında çocukların %17.5’inde (%10 orta malnütrisyon; %7.5 ciddi malnütrisyon), taburculukta ise % 25.1’inde orta ve ciddi malnütrisyon tespit edilmiştir. Waterlow sınıflama sistemine göre ise yatış sırasında çocukların %20’sinde, taburculuk sırasında ise %28.8.’inde akut malnütrisyon saptanmıştır. BGA, YGA ve BKİ standart sapma skorlarında %3’lük azalma olan çocuklarda hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Hastaneye yatış sırasında enfeksiyon varlığı, hastanede yatış süresi ve ailenin gelir durumu çocukta malnütrisyon görülme durumunu etkilemektedir (p<0.05).

Sonuç: Hastaneye başvuru ve yatış sürecinde malnütrisyon önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Malnütrisyonun erken tanı ve tedavisinin sağlanması için hastanede yatan tüm çocukların nütrisyonel durumunun değerlendirilmesi oldukça önemlidir.