2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 209-219
Gebelerin Evlilik Doyumlarının Değerlendirilmesi
Tuğçe SÖNMEZ1, Serap EJDER APAY2, Elif Yağmur GÜR3
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Evlilik, evlilik doyumu, gebe

Amaç: Bu çalışma, gebelerin evlilik doyumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini, Türkiye’nin doğusundaki bir doğum/ bir üniversite hastanesine Aralık 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında gelen gebeler; örneklemini ise toplam 203 gebe oluşturmuştur. Araştırmaya başlamadan önce, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Etik Kurulundan onay, ilgili hastanelerden resmi izin, katılımcılardan sözel onam alınmıştır. Veriler anket formu, Golombok-Rust Evlilik Durumu Envanteri (GREDE) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımlar, ortalama, varyans analizi (ANOVA), t testi, non-parametrik testler (Kruskal Wallis, MannWhitney-U) kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin GREDE puan ortalamasının 45.90±5.76 olduğu; ölçeğin kesme puanlarına göre gebelerin %45.8’inin evliliklerinde çok ciddi sorunları olduğu saptanmıştır. Okur-yazar olan gebelerin, evlilik süresi 19-24 ay, ev içi sorumluluğu kendisine ait olanların GREDE ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve grupların puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırmada yer alan gebelerin evlilik doyumlarında çok ciddi sorunları olduğu; eğitim durumunun, evlilik süresinin, ev içi sorumlulukların evlilik doyumunu etkilediği bulunmuştur. Bu çerçevede evli çiftler ilişkilerinin her döneminde desteğe ihtiyaç duyduğunda sağlık çalışanları ve evlilik danışmanlarından gerekli desteği almalıdır.