2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-191
Adölesanlarda Şekerli İçecek Tüketiminin Obezite İle İlişkisi
Ayşe Nur GÜREL1, Filiz HİSAR2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Adölesan, obezite, şekerli içecek

Amaç: Bu araştırma adölesanlarda şekerli içecek tüketiminin obezite ile ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan araştırmanın evrenini Konya’daki bir devlet lisesi ve bir özel lisedeki öğrencilerin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evreni oluşturan tüm öğrencilere (N:412) ulaşılması hedeflenmiş ancak 361 öğrenciye ulaşılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla anket formu, içecek tüketimi bilgi formu ve antropometrik ölçüm formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, MannWhitney U, Kruskal Wallis, Ki kare testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Adölesanlarınyaş ortalamaları 15,88±1,06’dır ve %52,9’u erkektir. Obezite prevalansı %9,7 olarak belirlenmiştir. Adölesanlaren fazla çay (%88,4), kola (%82,0), hazır meyve suyu (%75,9) ve kahve (%75,1) tükettiğini bildirmiştir. Buzd olabında şekerli içecek bulunduran, öğün aralarında şekerli içecek tüketim alışkanlığı olan adölesanlar istatiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla şekerli içecek tüketmektedir.

Sonuç: Şekerli içecek tüketimi ile kilo arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Adölesanlara ve çevrelerine şekerli içecek tüketiminin etkileri konusunda eğitimler verilmelidir.