2018, Cilt 5, Sayı 2, Sayfa(lar) 128-137
Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Öznur ERDEM1, Selma ATAY2
1Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acil servis, düşme riski, güvenlik

Amaç: Bu araştırma, acil servise başvuran bireylerde düşme riski ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmış olup bir acil servise başvuran 1000 birey ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, bireylerin sosyo-demografik özelliklerine yönelik bilgi formu ve acil servis hastalarında kullanılan “KINDER 1” düşme değerlendirme aracı kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %24.5’inin 65 yaş üstünde olduğu, %49.1’inin erkek, %55.9’unun kronik hastalığa sahip olduğu bulunmuştur. Bireylerin %65.3’ünün yüksek düşme riski taşıdığı saptanmıştır. Düşme riski ile yaş, cinsiyet, kronik hastalığa sahip olma, görme işitme problemi, düşme öyküsü, sürekli ilaç kullanımı, bilinç durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Acil servise başvuran bireylerin düşme risklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; acil serviste bulunan bireylerin düşme risk değerlendirmesinin acil servise spesifik değerlendirme araçları ile yapılması önerilebilir.