2017, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 038-047
Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
Şenay KARADAĞ ARLI
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik, Ağrı, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ameliyat öncesi dönem, anksiyete, değerlendirme, ölçekler

Amaç: Bu araştırmanın amacı ameliyat öncesi hastaların anksiyete düzeylerinin Amsterdam Preoperatif Anksiyete ve Bilgi Skoru Ölçeği (APAIS) ve Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-I) ile değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, kesitsel tipte tanımlayıcı olarak tasarlandı. Araştırma, Ekim 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz (KBB) , Üroloji ve Ortopedi kliniklerinde yatan 189 hastanın gönüllü katılımıyla yapıldı. Veriler Kişisel bilgi formu, APAIS ve STAI-I ile toplandı.

Bulgular: APAIS ortalama anksiyete düzeyi 15.8± 5.9, APAIS’ın alt boyutları olan Anestezi ile ilgili anksiyete ortalaması 4.3±2.1, Cerrahi ile ilgili anksiyete ortalaması 5.3±2.5 ve Bilgi edinme isteği ortalaması 6.2±2.2 puan olarak bulundu. STAI-I ortalama anksiyete düzeyi 42.4±10.4 puan olarak belirlendi. APAIS alt boyut ve toplam puanları ile STAI-I toplam puanı arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.01).

Sonuç: Hastaların ameliyat öncesi APAIS ve STAI-I ölçekleri ile orta düzeyin üstünde anksiyete yaşadıkları belirlendi. Anksiyetenin değerlendirilmesi perioperatif sürecin hasta ve sağlık profesyoneli açısından rahat geçmesi için çok önemlidir.