2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 025-035
Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi
Rükuye BURUCU1, Belgin AKIN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Doğum sonrası dönem, gebe eğitimi, gebe izlemi, hemşire taburculuğa hazıroluşluk

Amaç: Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen planlı eğitimin doğum sonrası taburculuğa hazıroluşluk düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma son test kontrol gruplu müdahale tipi çalışmadır. Veriler araştırmacı/ lar tarafından hazırlanmış olan veri toplama formu ve Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Ölçeği - Yeni Doğum Yapmış Anne Formu kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 10,0 paket program kullanılarak ölçek puanı; ortalama ve standart sapma, kadınların doğurganlık özellikleri; sayı- yüzde, ölçek puan belirleyicileri ise; çoklu regresyon analizi yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma öncesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden yazılı izin, müdahale ve kontrol grubundaki gebelerden araştırma süreci açıklanarak onamları alınmıştır.

Bulgular: Müdahale (M) ve kontrol (K) grupları benzer özellikler taşımaktadır. Erken taburculuğa M grubunun %54,3, kontrol grubunun %45,7 hazır olduklarını düşündükleri, ölçek puan farklarının anlamlı olduğu, eğitim alma durumunun ölçek puanı için önemli bir belirleyici olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen planlı eğitimin doğum sonrası taburculuğa hazır oluşluğu arttırmada etkili bir girişim olduğu belirlenmiştir.