2016, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-015
Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
Emel TAŞÇI-DURAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Isparta, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Davranış, doğum öncesi bakım, doğum öncesi bakım ölçeği, gebe kadın, göçmenlik

Amaç: Bu çalışmanın amacı göç eden gebe kadınların planlı davranış kuramına göre doğum öncesi bakım almaya yönelik niyet ve tutumlarını etkileyen etmenlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Şubat 2012- Mayıs 2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmiş 83 gebe kadın oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulmuş anket formu ve “Doğum Öncesi Bakım Ölçeği (DÖBÖ)” kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin doğum öncesi bakım ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 148.72±36.14'dur. Gebe kadınların yaş ortalaması (n=83) 27.38± 5.75. Etnik köken doğum öncesi bakım ölçeğinden alınan puanları etkilemektedir (X2=7.05, p=0.02). Gebelerin eşlerinin eğitimi doğum öncesi bakım ölçeğinden alınan puanları etkilemektedir (X2=13.84, p=0.00). Sağlık çalışanları ile iletişimde zorluk yaşama (U=230.500, p=0.01) doğum öncesi bakım ölçeğinden alınan puanları etkilemektedir.

Sonuç: Eğitim düzeyi, kararları alma durumları, birlikte yaşanan kişiler, gebelik sayısı, gelir durumu, sağlıkla ilgili konularda insanlara danışma, etnik köken, mezhep, iletişim değişkenlerinin doğum öncesi bakım alma konusunda niyet ve tutumları etkilediği belirlenmiştir.