2015, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 020-029
Hemşirelerin Çocuklarda Ağrı ve Ağrı Kontrolüne İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
İlknur GÖL, Müjgan ONARICI
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Çankırı, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağrı, ağrı kontrolü, çocuk hasta, hemşire

Amaç: Çalışma hemşirelerin çocuklarda ağrı ve ağrı kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu araştırmanın evrenini, Orta Anadolu'da bir İl Merkezinde bulunan altı Aile Sağlığı Merkezi ve bir Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli toplam 26 hemşire ile Devlet Hastanesi çocuk servisinde görevli 19 hemşire oluşturmuştur. Veriler; hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini ve çocuklarda ağrı ve ağrı kontrolüne ilişkin bilgi ve uygulamalarını belirlemeye yönelik hazırlanmış soru formu ile toplanmıştır. Veriler, yüzdelik ve ki-kare önemlilik testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hemşirelerin büyük çoğunluğunun çocuklarda ağrının değerlendirilmesinde büyük oranda davranışsal göstergelerden yararlandıkları belirlenmiştir. Hemşireler tarafından en sık ifade edilen ilk üç ağrı belirtisi ağlama (%97.5), huzursuzluk (%97.5) ve yüz ifadesi (%90)'dir. Hemşirelerin %95'i ağrı değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte tamamı hem bireysel hem de çalıştıkları birimlerde herhangi bir ağrı değerlendirme ölçeği kullanmamaktadır. Çocuklarda ağrının giderilmesi/ azaltılması konusunda hemşirelerin %65'inin rutin analjezik uyguladığı ve bağımsız olarak uygulayabilecekleri yöntemleri yeteri kadar uygulamadıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin çocukta ağrı ve ağrı kontrolü konusunda bilgi eksiklikleri olduğu ve bağımsız olarak uygulayabilecekleri ağrı kontrol yöntemlerini yeteri kadar uygulamadıkları saptanmıştır.