2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 016-031
İşyerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerine İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Makbule TOKUR KESGİN1, Gülümser KUBLAY2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İş sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşiresi, eğitim gereksinimi

Amaç: Çalışma işyerinde çalışan hemşirelerin görevlerine ilişkin bilgi gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki bu araştırmanın örneklemini Ankara ili belediye sınırları içinde yer alan 50 ve 50'nin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde ve kamu kuruluşlarında çalışan 158 hemşire oluşturmuştur. Araştırmaya katılan hemşirelere sosyodemografik özellikler ve iş sağlığı hemşireliğiyle ilgili bilgi sorularını içeren bir anket uygulanarak veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve Pearson ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin %92'si kadın, %8'i 49 yaş ve üstüdür, %4'ü lisans mezunudur. Hemşirelerin %84'ü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim almamıştır. Hemşirelerin işyerinde en çok poliklinik ve tedavi edici hizmetlere ilişkin kayıt tuttukları, yarıya yakınının sağlık eğitimi verdiği belirlenmiştir. Özel kurumlarda çalışan, genç yaş grubunda olan ve lisans eğitim düzeyinde bulunan hemşirelerin iş sağlığı hemşireliği bilgi puanlarının daha yüksek olduğu, hizmet içi eğitimlerin ise bilgi puanına çok büyük bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Deneyimin, lisans eğitiminin ve yaşın iş sağlığı hemşireliği bilgi puanını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. İş sağlığı hemşireliği sertifika programlarının lisans eğitiminin üstüne temellendirilerek düzenlenmesi ve alanın uzmanları tarafından verilmesi önerilmektedir.