2014, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-015
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Planlı Eğitim Programının Sağlık İnancına ve Metabolik Kontrole Etkisi
Asiye KARTAL1, Süheyla Altuğ ÖZSOY2
1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği, Denizli, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, sağlık inancı, planlı diyabet eğitimi, metabolik kontrol

Amaç: Bu araştırmanın amacı tip 2 diyabetli hastalarda planlı bir diyabet eğitim programının sağlık inancına ve metabolik kontrole etkisini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma zaman dizisi modelinde girişim uygulanmayan kontrol gruplu yarı deneysel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 50 deney grubu, 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 100 hasta oluşturmuştur. Veri toplama formları olarak, diyabetli hastalara ilişkin “Sosyo-demografik Veri Formu” ve “Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” kullanılmıştır. Hastaların metabolik kontrolleri için “HbA1c” değerleri ölçülmüştür. İlk izlem sonrası deney grubuna 10 grup oturumu şeklinde toplam 10 hafta süreyle planlı diyabet eğitim programı uygulanmıştır.

Bulgular: İlk izlemde iki grup arasında sağlık inanç modeli alt ölçekleri puan ortalaması arasında ve HbA1c değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Eğitim programından sonra iki grup arasında sağlık inanç modeli alt ölçekleri ve HbA1c değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır.

Sonuç: Eğitim programından sonra deney grubu hastalarında sağlık inanç modeli alt ölçekleri puan ortalamasında artma, HbA1c değerlerinde azalma olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, diyabetli hastalara uygulanan planlı eğitim programının sağlık inancını ve metabolik kontrolü sağlamada olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.