2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-029
Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler
Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kadın, klimakteryum, menopoz semptomları, menopoz semptomları değerlendirme ölçeği

Amaç: Bu çalışma, klimakterik dönemdeki kadınların menopozal yakınmalarının şiddetini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi Menopoz Polikliniğine başvuran kadınlar üzerinde kesitsel ve tanımlayıcı tasarımda yapılmıştır. Araştırma basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 263 kadın ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Anket Formu” ve “Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ)” kullanılmıştır.

Bulgular: Kadınların MSDÖ somatik şikâyetler puan ortalaması 4.19±2.08, psikolojik şikâyetler puan ortalaması 13.12±4.59, ürogenital şikâyetler puan ortalaması 5.35±3.09 olarak bulunmuştur. Kadınların MSDÖ toplam puan ortalamasının 22.67±8.06 olduğu belirlenmiştir. Kadınların evlenme yaşlarına, ailede kararlara katılma durumlarına, toplam gebelik sayısına, menopoza girme şekline, menopozu algılama durumlarına göre MSDÖ toplam puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Kadınların tüm menopoz semptomlarını “orta” ya da “orta düzeye” yakın şiddette yaşadıkları saptanmıştır. Evlenme yaşı 20 ve üzerinde olan ve ailede kararlara katılan kadınların menopozal semptomları daha az yaşadığı, gebelik sayısı 6 ve üzeri olan, cerrahi yolla menopoza giren ve menopozu “yaşlandığını hissetme”, “cinselliğin azalması/bitmesi” olarak algılayan kadınların menopozal semptomları daha fazla yaşadığı belirlenmiştir.