Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Etik Kuralları

 • Dergimiz, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un  “Editör ve Yazarlar için Uluslar Arası Standartları”nı benimser.
 • “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu”nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, “Klinik Araştırmalar Etik Kurul”undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı belgesinin dergiye gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yazarlar tarafından, makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde, ilgili etik kurul onayının alındığı belirtilmeli ve etik kurul onayının bir kopyası dergi makale sistemine yüklenmelidir. Ayrıca araştırma katılımcılarından “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” (informed consent) belgesi alındığının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Gönderilen araştırmalara herhangi bir maddi destek sağlanmış ise yazarlar bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi olup olmadığını varsa nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamalıdır.
 • Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar daha önce bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmalıdır.
 • Makalede yazar olarak belirtilen her kişi aşağıda belirtilen yazarlığın dört kriterini karşılamalıdır ve bu dört kriteri karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmış olmalıdır. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir.
 1. Çalışmanın fikri veya tasarımına veya veri toplama, analizi ya da yorumlanmasına önemli katkı,
 2. Çalışma taslağının oluşturulması ya da içeriğinin ele?tirel okunarak düzenlenmesi,
 3. Çalışmanın yayından önceki son halinin onaylanması
 4. Çalışmanın tamamının doğruluğu ve bütünlüğüne ilişkin sorumlu olmanın kabul edilmesi
 • Kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunulmuş olan çalışmalar üst yazıda belirtilmelidir.
 • Makalelerin etik, bilimsel, yasal kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.